ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย อดีต ปัจจุบัน และ อนาตต

  • ปีที่แล้วเสร็จ: 2560
  • นักวิจัย: ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2560 งานวิจัยลำดับที่ 2/2560

บทคัดย่อ