การจัดทำดัชนีขีดความสามารถในการแขงขันอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Constructing the Telecom Industry Competitiveness Index)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 24/2566

Adopting Digital Farming Technologies in Thailand : Opportunities and Challenges (การปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 23/2566

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนและระดับการส่งผ่านเงินเฟ้อระหว่างประเทศ: หลักฐานเชิงประจักษ์ของฮ่องกงและไทย Exchange Rate Regimes and the Degree of Inflation Transmission across Countries: Empirical Evidence from Hong Kong and Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล และ รศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 22/2566

การศึกษาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดการลดอันตรายจากยาสูบของคนไทย (A Study of Knowledge and Perceptions on the Concept of Tobacco Harm Reduction (THR) of Thai People)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 21/2566

Abstract-21-2566-ดร.เสาวลักษณ์และดร.สุมาลี

การศึกษาความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับแนวคิดการลดอันตรายจากยาสูบของคนไทย (A Study of Knowledge and Perceptions on the Concept of Tobacco Harm Reduction (THR) of Thai People)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม และรศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 20/2566

Abstract-20-2566-รศ.อุ่นกังและรศ.ดร.โสมสกาว

การคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (Waste Separation of People in Bangkok)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ และ รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 19/2566

Abstract-19-2566-รศ.ดร.โสมสกาวและรศ.อุ่นกัง

แบบจำลองเหนือใต้แบบแกนสันหลังคู่เพื่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Double-Backbone North South Model of Economic Growth)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 18/2566

Abstract-18-2566-ดร.ศักดิ์สิทธิ์และธนา

สังคมสูงวัยกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง (Aging and Structural Transformation)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: อ.ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ และอ.ดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 17/2566

ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทยด้วยการวิเคราะห์ข้อความ Carrying Capacity of Foreign Tourists in Major Province in Thailand : A Text Analytic Approach

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 16/2566

ประชาธิปไตย สื่อ และการคอร์รัปชัน: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอเมริกาใต้ Democracy, Press, and Corruptions: Case of South America

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 15/2566

Abstract-15-2566-ดร.ชิดตะวัน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและความเสมอภาคทางเพศ (Inward Foreign Direct Investment and Gender Equality)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย และรศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 14/2566

Abstract-14-2566-ดร.ปิยะพรรณและดร.ศิวพงศ์

Structural Transformation and Population Aging in An Overlapping Generation Economy: The Role of Preference Shift

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: อ.ดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ และอ.ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 13/2566

Abstract-13-2566-ดร.ห้องศิลป์และดร.นวรัตน์

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า: กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตภาคกลาง Cost-Benefit from Reliability Improvement: A case study Provincial Electricity Authority, Central Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 12/2566

Abstract-12-2566-ดร.สมหมาย

หนี้ เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ และวิกฤตการเงิน Debts, International Reserves and Financial Crises

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม และ ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 11/2566

การย้ายถิ่นฐานของผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศไทย (The internal migration of professional workers in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: อ.ดร.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 10/2566

Abstract-10-2566-ดร.ยุวลักษณ์

ผลตอบแทนผิดปกติและการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (Abnormal Returns and Cabinet Appointment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และรศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 9/2566

Abstract-9-2566-ดร.ศิวพงศ์และดร.ปิยะพรรณ

คนไร้บ้านกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม (Homeless Persons and Socioeconomic Conditions)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 8/2566

Abstract-8-2566-ดร.อรุณี

ปัจจัยที่มีผลต่อผลิตภาพแรงงานของประเทศไทย (Factors affecting Labor Productivity in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ และผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 7/2566

Abstract-7-2566-ดร.นนทร์และดร.ธีรศักดิ์

การเดินทางไปโรงเรียนกับสุขภาพของนักเรียน (Commuting to Scholl and Students' Health)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: อ.ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี  รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และรศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 6/2566

Abstract-6-2566-ดร.ณัฏฐณิชา-ดร.กนกวรรณ-ดร.วุฒิยา

Parent’s Aspirations in Southeast Asia

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 5/2566

Abstract-5-2566-ดร.ดุษณี

การศึกษาของบุตรกับความอยู่ดีมีสุขของผู้ปกครอง (Children’s Education and Parents’ Subjective Well-being)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: อ.ดร.ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี  รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และรศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 4/2566

Abstract-4-2566-ดร.ณัฏฐณิชา-ดร.กนกวรรณ-ดร.วุฒิยา

การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนระยะยาวด้วย MIDAS (Long-Run Exchange Rate Forecasting with Mixed Frequency Data)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 3/2566

Abstract-3-2566-ดร.สุภาณี

ช่วงกลางวันเทียบกับช่วงกลางคืนในตลาดฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐ (Day Session vs. Night Session in USD Futures Market)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มิถุนายน 2566 งานวิจัยลำดับที่ 2/2566

Abstract-2-2566-ดร.วรดี

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติและปัญหาสุขภาพในประเทศไทย (Labour Immigration and Health Issue in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2566
 • นักวิจัย: รศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ และรศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฏาคม 2566 งานวิจัยลำดับที่ 1/2566

Abstract-1-2566-ดร.อรรถสุดาและดร.ฐิติมา

ความเต็มใจจ่ายเบี้ยประกันภัยโควิดในช่วงสถานการณ์เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ และ ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฏาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 18/2565

บทคัดย่อ 18-2565-ผศ.ดร.นนทร์และผศ.ดร.ธีรศักดิ์

โอกาสและความท้าทายในการเจริญเติบโตของสินทรัพย์ดิจิทัล (The Digital Asset Growth Opportunity and Challenges)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร และ ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฏาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 17/2565

บทคัดย่อ 17-2565-ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์และผศ.ดร.ธนา

ผลิตภาพแรงงานภาคเกษตรของประเทศไทยและการเปรียบเทียบกับต่างประเทศ: การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Labor Productivity of Thai Agricultural Sector and International Comparisons: An Input-Output Analysis)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2565 งานวิจัยลำดับที่ 16/2565

บทคัดย่อ 16-2565-ผศ.ดร.มานะ

การรับรู้เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับผู้ไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า: กรณีของประเทศไทย (Perceptions of E-cigarette among non-users of the e-cigarette: A case of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2565 งานวิจัยลำดับที่ 13/2565

ระยะห่างทางสถาบันและการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของประเทศไทย (Institutional Distance and Thai Outward Direct Investment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย และ รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 11/2565

บทคัดย่อ 11-2565-ผศ.ดร.ปิยะพรรณและรศ.ดร.ศิวพงศ์

กรณีศึกษากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Democracy, Military Expenditure, and Corruptions: Case of ASEAN Nations)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 10/2565

บทคัดย่อ 10-2565-ผศ.ดร.ชิดตะวัน

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจสถานบริบาลผู้สูงอายุ (Worthiness Analysis on Investment in the nursing home for the elderly)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 9/2565

อาชญากรรมในช่วงการระบาดของโควิด-19 (Crime during COVID-19 Pandemic)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฏาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 8/2565

บทคัดย่อ-8-65-รศ.ดร.อรุณี

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายถิ่นฐานของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย (Factors affecting the internal migration of healthcare workers in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: อ.ดร.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 7/2565

บทคัดย่อ 7-2565-อ.ดร.ยุวลักษณ์

การศึกษาความยินดีจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นในประเทศไทย (A Study on Willingness to Pay for Processed Agricultural Products Made from Local Inputs in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 6/2565

บทคัดย่อ 6-2565-รศ.ดร.กนกวรรณและรศ.ดร.วุฒิยา

The Effects of Banking Competition and Electronic Transaction Service on Interest Rates in the Deposit and Credit Markets

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 5/2565

Abstract-5-2565-Thanarak

การวิเคราะห์ความสมมาตรหรือไม่สมมาตรของการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีราคา ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของประเทศไทย (An Analysis of Symmetric or Asymmetric Exchange Rate Pass Through CPI: Case Study of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 4/2565

บทคัดย่อ 4-2565-รศ.ดร.ศิวพงศ์และผศ.ดร.ปิยะพรรณ

การวิเคราะห์ความสมมาตรหรือไม่สมมาตรของการส่งผ่านอัตราแลกเปลี่ยนต่อดัชนีราคา ผู้บริโภค: กรณีศึกษาของประเทศไทย (An Analysis of Symmetric or Asymmetric Exchange Rate Pass Through CPI: Case Study of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 3/2565

บทคัดย่อ 3-2565-รศ.ดร.สุภาณี

ความสำเร็จของฟิวเจอร์สที่อ้างอิงตราสารทุนในประเทศไทย (The Success of Equity Futures Market in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พฤษภาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 2/2565

บทคัดย่อ 2-2565-รศ.ดร.วรดี

การพัฒนาทางการเงินและความยากจน: กรณีศึกษาประเทศไทย (Financial Development and Poverty: case study of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2565
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์ และ รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีนาคม 2565 งานวิจัยลำดับที่ 1/2565

บทคัดย่อ 1-2565-ผศ.ดร.อรรถสุดาและรศ.ดร.ฐิติมา

แบบจำลองระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับการเลื่อนการชำระหนี้ต่างประเทศของรัฐบาลในกลุ่มประเทศอาเซียน (Modelling Early Warning System for Government Debt Rescheduling in ASEAN Countries)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 21/2564

บทคัดย่อ 21-2564-ผศ.ดร.ธีรศักดิ์

การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวและผลกระทบของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย Tourism Input-Output Analysis and the Impact of COVID-19 on Tourism Sector and Thai Economy

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 20/2564

บทคัดย่อ 20-2564-ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์

แบบจำลองทางธุรกิจและปัจจัยที่มีผลต่อการใช้รถยนต์ไฟฟ้า Business Model and Factors Affecting Decision to Use Electric Vehicles

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 19/2564

บทคัดย่อ 19-2564-รศ.ดร.เสาวลักษณ์และผศ.ดร.สุมาลี

การรับรู้สาธารณะและผลตอบแทนในการลงทุนไร่กัญชาชุมชน (Public Awareness and Return Investment in Community Cannabis Farming)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม และ ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 18/2564

บทคัดย่อ 18-2564-ผศ.ดร.อัครนันท์และผศ.ดร.นนทร์

บทสำรวจพรมแดนความรู้เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการภาษีจากประสบการณ์ของต่างประเทศ (An Explore Boundary of Knowledge toward Regulating and Tax Measures of E-cigarette from International Experiences)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม และ รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 17/2564

บทคัดย่อ 17-2564-รศ.อุ่นกังและรศ.ดร.โสมสกาว

การประเมินผลกระทบสถานการณ์ COVID-19 และมาตรการทางการคลังต่อเศรษฐกิจไทย: วิธีเมตริกซ์บัญชีสังคม (Assessing the Impacts of COVID-19 and Fiscal Measures on Thailand's Economy: A Social Accounting Matrix Approach)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 16/2564

บทคัดย่อ 16-2564-ผศ.ดร.มานะ

ความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับคุณภาพอากาศในประเทศไทย: การวิเคราะห์ด้วยหลายสารมลพิษ (Willingness to pay for air quality in Thailand: An analysis of multiple pollutants)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 15/2564

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Structural Transformation of Thailand: A Quantitative Analysis)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ และดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 14/2564

Abstract 14-2564-อ.นวรัตน์และอ.ห้องศิลป์

ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับข้าวหอมมะลิ GMP และปัจจัยกำหนด MARGINAL WILLINGNESS TO PAY FOR GMP JASMIN RICE AND THE FACTORS WHICH AFFECTED

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชยันต์  พิภพลาภอนันต์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 13/2564

บทคัดย่อ 13-2564-ผศ.ดร.ชยันต์

ความเต็มใจจ่ายเพื่อการท่องเที่ยวสัตว์ป่าในพื้นที่เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าป่าห้วยเสลา-ห้วยระบำ จังหวัดอุทัยธานี Willingness to Pay for Wild-Life Tourism in Huai Thab Salao – Huai Ra Bam Non-Hunting Area, Uthai Thani Province

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.สมหมาย อุดมวิทิต

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 12/2564

บทคัดย่อ 12-2564-ผศ.ดร.สมหมาย

The Interaction between Productivity Improvement in Electronic Transaction Service and the Degree of Banking Competition

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 11/2564

Abstract 11-2564-ผศ.ดร.ธนารักษ์

หนี้สาธารณะและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาประเทศกลุ่มอาเซียน Public Debt and Economic Growth : Case of ASEAN Nations

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 10/2564

บทคัดย่อ 10-2564-ผศ.ดร.ชิดตะวัน

ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับมันแผ่นทอดที่ทำจากมันสำปะหลังปราศจากสารอะคริลาไมค์ (Factors Determining Willingness to Pay for Acrylamide-free Cassava Chips)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 9/2564

บทคัดย่อ 9-2564-รศ.ดร.กนกวรรณและรศ.ดร.วุฒิยา

ระยะห่างทางสถาบันและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย (Institutional Distance and Foreign Direct Investment in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย และ รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 8/2564

บทคัดย่อ 8-2564-ผศ.ดร.ปิยะพรรณ และ รศ.ดร.ศิวพงศ์

การรับบุตรบุญธรรม: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ (Child Adoption: An Economic View)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 7/2564

บทคัดย่อ 7-2564-รศ.ดร.อรุณี

การกระจายเชิงพื้นที่กับการท่องเที่ยวไทย (Spatial Distribution of Thai Tourism)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 6/2564

บทคัดย่อ 6-2564-รศ.ดร.บัณฑิต

ผลของความหลากหลายในโครงสร้างประชากรที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโตในกลุ่มประเทศ OECD (Generation Mix and Economic Growth in OECD Countries)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ และ รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 5/2564

บทคัดย่อ 5-2564-รศ.ดร..ฐิติมาและรศ.ดร.สุภาณี

ปัจจัยกำหนดความเต็มใจจ่ายสำหรับวัคซีนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Factors Affecting The Willingness To Pay Of The People For The Vaccination Against The Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ และ รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 4/2564

บทคัดย่อ 4-2564 -รศ.ดร.โสมสกาวและรศ.อุ่นกัง

วัฒนธรรมและการให้สินบนในธุรกิจ (Culture and Bribery in Business)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 3/2564

บทคัดย่อ 3-2564 -รศ.ดร.ศิวพงศ์ และ ผศ.ดร.ปิยะพรรณ

ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์อ้างอิงดัชนี SET50 และผลกระทบต่อความผันผวน (Derivative Warrants on SET50 Index and its Impact on Volatility)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พฤษภาคม 2564 งานวิจัยลำดับที่ 2/2564

บทคัดย่อ 2-2564 -รศ.ดร.วรดี

การพัฒนาทางการเงิน นโยบายการเงิน และความเสี่ยงของธนาคาร: กรณีศึกษาของประเทศในตลาดเกิดใหม่ (Financial development, monetary policy, and bank risk: case study of emerging market countries)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2564
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มิถุนายน 2564 งานวิจัยลำดับที่ 1/2564

บทคัดย่อ 1-2564-ผศ.ดร.อรรถสุดา

นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 18/2563

บทคัดย่อ-18-63-ดรกนกวรรณ-ดร.วุฒิยา

โครงสร้างอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
(The Structure of Thailand’s Hard Disk Drive Sector and International Production Networks: An Input-Output Analysis)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 16/2563

บทคัดย่อ-16-63-ดร.มานะ

การพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยด้วยคำค้นหาในประเทศไทยด้วยคำค้นหาใน Google Forecasting Automobile Sales in Thailand from Google Search Word

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 14/2563

หนี้สาธารณะและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน Public Debt and Economic Growth: Case of ASEAN Nations

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 13/2563

การประมาณการค่าความยืดหยุ่นต่อราคาและความยืดหยุ่นไขว้ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองขั้นตอนอุปสงค์: กรณีประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม และ รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 11/2563

การฆ่าตัวตายเลียนแบบ The Copycat Suicide in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 10/2563

บทคัดย่อ-10-63-ดร.อรุณี

ปัจจัยกำหนดการให้สินบนของธุรกิจในประเทศไทย Determinants of Bribery of Businesses in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 9/2563

ห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลิตภาพรวมของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยพรรณ ช่างวัฒนชัย และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 8/2563

บทคัดย่อ-8-63-ดร.ปิยะพรรณ-ดร.ศิวพงศ์

The Impacts of Electronic Transaction Service and Inflation on Deposit and Credit Markets

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: Asst.Prof.Thanaruk Laosuthi,Ph.D

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 7/2563

ผลิตภาพแรงงานและตัวทวีของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย Labor Productivity and Multiplier of Tourism Sector in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 6/2563

บทคัดย่อ-6-63-ดร.พุฒิพัฒน์

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ และ รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 5/2563

บทคัดย่อ-5-63-ดร.สุภาณี และ ดร.ฐิติมา

การจัดการทางข้ามถนนเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร PEDESTRIAN CROSSING MANAGEMENT FOR THE LIVABILITY OF BANGKOK

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ และ รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 4/2563

บทคัดย่อ-4-63-ดร.โสมสกาว-อ.อุ่นกัง

การศึกษาเชิงประจักษ์ Wagner's Law ในประเทศไทย Empirical Study of Wagner's Law in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 3/2563

การประมาณมูลค่าความเสี่ยงของดัชนี SET50 และดัชนีหมวดธุรกิจ: การเปรียบเทียบระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี  จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 2/2563

การพัฒนาทางการเงิน และการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อนโยบายการเงิน: กรณีศึกษาในประเทศ

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา  เลิศกุลวัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พฤษภาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 1/2563

บทคัดย่อ-1-63-ดร.อรรถสุดา

สถานะของภาคการผลิตและภาคบริการของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.มานะ  ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน  2562 งานวิจัยลำดับที่ 21/2562

บทคัดย่อ-21-2562-มานะ

การทดสอบปรากฏการณ์ Fisher Effect ในประเทศไทยด้วยวิธี Cointegration An Empirical Investigation of the Fisher Effect in Thailand: A Cointegration Approach

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน  2562 งานวิจัยลำดับที่ 20/2562

Determinants of Portfolio Flows to Asia: A Quantile Regression Analysis

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.สัณหะ  เหมวนิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 19/2562

Abstract-19-62-Sanha

ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า Willingness to pay for co-payment in the universal health insurance system

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ และ ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 18/2562

บทคัดย่อ-18-62-นนทร์และอัครนันท์

ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ The Relationship between Non-Tariff Barriers and Foreign Direct Investment

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 17/2562

บทคัดย่อ-17-62-ธนสิน

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 16/2562

บทคัดย่อ-16-62-รสดา

The Effect of Climate Change on Natural Rubber Production

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 15/2562

Abstract-15-62-Witsanu

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อเศรษฐกิจในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา The Economic Impacts of Chinese Tourists on the Economy in Lanna Civilization Tourism Development Region

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 14/2562

ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561:การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต The Effects of Year-End Shopping Personal Income Tax Allowance for the 2018 Tax Year:An Input-Output Analysis

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 13/2562

บทคัดย่อ-13-62-อรุณี

บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย (E-Cigarette and the Gateway Hypothesis: Thailand Case Study)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม และ รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 12/2562

บทคัดย่อ-12-62-อุ่นกังและโสมสกาว

ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการเสรี Trade Policy Preference for International Trade Agreement

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 11/2562

บทคัดย่อ-11-2562-กนกวรรณและวุฒิยา

ประชาธิปไตยกับการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน Democracy and Government Spending: Case of ASEAN Nations

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 10/2562

บทคัดย่อ-10-62-ชิดตะวัน

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 9/2562

บทคัดย่อ-9-2562-ศิวพงศ์และปิยะพรรณ

การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 8/2562

บทคัดย่อ-8-2562-ชลลดา

พฤติกรรมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของเยาวชน :กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Behavior and awareness of using plastic products of the youth: A case study of Kasetsart University Students

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์  และ รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 7/2562

บทคัดย่อ-7-2562-โสมสกาวและอุ่นกัง

การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ A Survey of Preparing for retirement

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี  พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 6/2562

The Effects of Banking Competition,Inflation and Transaction Costs on Electronic Transactions Service.

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนารักษ์  เหล่าสุทธิ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 5/2562

Abstract-5-62-Thanarak

ผลทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว The Economics Impacts of Tourism Sector in Thailand by Tourism Input-Output Table

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 4/2562

การประมาณค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Exchange Rate Approximation by Artificial Neural Network)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 3/2562

การซื้อขายทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) (Trading of Gold in Thailand Futures Exchanges)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 2/2562

ปัจจัยที่ส่งปลต่อหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทย (Factors affecting household debt in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 1/2562

บทคัดย่อ-1-2562-อรรถสุดา

พฤติกรรมการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สและออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (Investor Behavior in SET50 Index Futures and Options Markets)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 1/2561

บทคัดย่อ-01-2561-วรดี

การพัฒนาการทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย Financial Development and Economic Growth of Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 2/2561

บทคัดย่อ-02-2561-ชลลดา

ความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ THE WILLINGNESS OF ELDERLY CAREGIVERS TO PURCHASE HEALTH INSURANCE FOR THE ELDERLY

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 3/2561

บทคัดย่อ-03-2561-โสมสกาว

ประชาธิปไตยและการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย Democracy and Government Spending: Case of Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน  ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 4/2561

บทคัดย่อ-04-2561-ชิดตะวัน

การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยร่วม (An Analysis of Thailand Exchange Rate by Common Factors Model)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 5/2561

การพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบบไม่ใช่เส้นตรงของเศรษฐกิจไทย A Development of Nonlinear Input-Output Model for Thai Economy

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัญฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 7/2561

บทคัดย่อ-07-2561-บัณฑิต

ปัจจัยที่กำหนดการสมรส Determinants of Marriage

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 8/2561

บทคัดย่อ-08-2561-อรุณี

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางของประเทศไทย (Analysis of Cosmetic Competitive Potential and Development Approach of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.รสดา เวษฎาพันธ์ุ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 9/2561

บทคัดย่อ-09-2561-รสดา

การใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย (E-cigarette Usage and the Concept of Denormalization and Renormalization of Smoking: Thailand Case)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 10/2561

บทคัดย่อ-10-2561-อุ่นกัง

The Role of Transport Network in Urban Growth

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.วรวรรณ  ตุ้มมงคล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 11/2561

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตในเศรษฐกิจไทย Productivity Transition in the Thai Economy

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย และ ผศ.ดร.วุฒิยา  สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 12/2561

บทคัดย่อ-12-2561-กนกวรรณและวุฒิยา

รายจ่ายส่วนเพิ่มของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Additional Payment of Universal Healthcare Rights

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์  และ ผศ.ดร.อัครนันท์  คิดสม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 14/2561

บทคัดย่อ-14-2561-นนทร์และอัครนันท์

ความไว้วางใจ สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันและสภาวะเศรษฐกิจ Trust, Institutional Environment and Economic Performance

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนา  สมพรเสริม  และ  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 15/2561

บทคัดย่อ-15-2561-ธนาและศักดิ์สิทธิ์

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในกลุ่ม TIP Understanding the Co-Movement of Bond Yields among the TIP Countries

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 16/2561

บทคัดย่อ-16-2561-ธีรศักดิ์

Effect of Zoning Policy in Agricultural Sector on Thai Social Welfare

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 17/2561

ระยะห่างทางวัฒนธรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย Culture Distance and Foreign Direct Investment in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย  และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์  ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 18/2561

บทคัดย่อ-18-2561-ปิยะพรรณและศิวพงศ์

Testing Asymmetric Effects of Minimum Wages on Employment : A Quantile Regression Approach

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.สัณหะ  เหมวนิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 19/2561

การสำรวจเพื่อเตรียมการบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ A Survey of Preparing for the Elderly-Desired Home

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี  พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 20/2561

บทคัดย่อ-20-2561-เสาวลักษณ์และสุมาลี พ

การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย Tourism and Economic Growth in Thailand's Major Tourist Provinces

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.พุฒิพัฒน์  ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 21/2561

บทคัดย่อ-21-2561-พุฒิพัฒน์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากรและการลงทุนระหว่างประเทศ (The Relationship between Tariff and Foreign Direct Investment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.ธนสิน  ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 22/2561

บทคัดย่อ-22-2561-ธนสิน

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากรและการลงทุนระหว่างประเทศ (The Relationship between Tariff and Foreign Direct Investment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.มานะ  ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 23/2561

บทคัดย่อ-23-2561-มานะ

ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย อดีต ปัจจุบัน และ อนาตต

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2560
 • นักวิจัย: ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2560 งานวิจัยลำดับที่ 2/2560

บทคัดย่อ