พฤติกรรมการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สและออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (Investor Behavior in SET50 Index Futures and Options Markets)

  • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
  • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 1/2561

บทคัดย่อ-01-2561-วรดี

ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย อดีต ปัจจุบัน และ อนาตต

  • ปีที่แล้วเสร็จ: 2560
  • นักวิจัย: ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2560 งานวิจัยลำดับที่ 2/2560

บทคัดย่อ