นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 18/2563

บทคัดย่อ-18-63-ดรกนกวรรณ-ดร.วุฒิยา

โครงสร้างอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในประเทศไทยและเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศ
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
(The Structure of Thailand’s Hard Disk Drive Sector and International Production Networks: An Input-Output Analysis)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร. มานะ ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 16/2563

บทคัดย่อ-16-63-ดร.มานะ

การพยากรณ์ยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยด้วยคำค้นหาในประเทศไทยด้วยคำค้นหาใน Google Forecasting Automobile Sales in Thailand from Google Search Word

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 14/2563

หนี้สาธารณะและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน Public Debt and Economic Growth: Case of ASEAN Nations

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 13/2563

การประมาณการค่าความยืดหยุ่นต่อราคาและความยืดหยุ่นไขว้ของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยวิธีการจำลองขั้นตอนอุปสงค์: กรณีประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม และ รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน 2563 งานวิจัยลำดับที่ 11/2563

การฆ่าตัวตายเลียนแบบ The Copycat Suicide in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 10/2563

บทคัดย่อ-10-63-ดร.อรุณี

ปัจจัยกำหนดการให้สินบนของธุรกิจในประเทศไทย Determinants of Bribery of Businesses in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 9/2563

ห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลิตภาพรวมของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยพรรณ ช่างวัฒนชัย และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 8/2563

บทคัดย่อ-8-63-ดร.ปิยะพรรณ-ดร.ศิวพงศ์

The Impacts of Electronic Transaction Service and Inflation on Deposit and Credit Markets

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: Asst.Prof.Thanaruk Laosuthi,Ph.D

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 7/2563

ผลิตภาพแรงงานและตัวทวีของภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย Labor Productivity and Multiplier of Tourism Sector in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 6/2563

ความสัมพันธ์ของโครงสร้างประชากร อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์ และ รศ.ดร.ฐิติมา พุฒิทานันท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม 2563 งานวิจัยลำดับที่ 5/2563

บทคัดย่อ-5-63-ดร.สุภาณี และ ดร.ฐิติมา

การจัดการทางข้ามถนนเพื่อความเป็นเมืองที่น่าอยู่ของกรุงเทพมหานคร PEDESTRIAN CROSSING MANAGEMENT FOR THE LIVABILITY OF BANGKOK

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ และ รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 4/2563

บทคัดย่อ-4-63-ดร.โสมสกาว-อ.อุ่นกัง

การศึกษาเชิงประจักษ์ Wagner's Law ในประเทศไทย Empirical Study of Wagner's Law in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 3/2563

การประมาณมูลค่าความเสี่ยงของดัชนี SET50 และดัชนีหมวดธุรกิจ: การเปรียบเทียบระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี  จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 2/2563

การพัฒนาทางการเงิน และการตอบสนองของราคาหลักทรัพย์ต่อนโยบายการเงิน: กรณีศึกษาในประเทศ

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2563
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา  เลิศกุลวัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พฤษภาคม  2563 งานวิจัยลำดับที่ 1/2563

บทคัดย่อ-1-63-ดร.อรรถสุดา

สถานะของภาคการผลิตและภาคบริการของไทยในห่วงโซ่มูลค่าโลกและผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.มานะ  ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน  2562 งานวิจัยลำดับที่ 21/2562

บทคัดย่อ-21-2562-มานะ

การทดสอบปรากฏการณ์ Fisher Effect ในประเทศไทยด้วยวิธี Cointegration An Empirical Investigation of the Fisher Effect in Thailand: A Cointegration Approach

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กันยายน  2562 งานวิจัยลำดับที่ 20/2562

Determinants of Portfolio Flows to Asia: A Quantile Regression Analysis

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.สัณหะ  เหมวนิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 19/2562

Abstract-19-62-Sanha

ความเต็มใจจ่ายสำหรับการจ่ายร่วมในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า Willingness to pay for co-payment in the universal health insurance system

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.นนทร์ วรพาณิชช์ และ ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 18/2562

บทคัดย่อ-18-62-นนทร์และอัครนันท์

ความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีและการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศ The Relationship between Non-Tariff Barriers and Foreign Direct Investment

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สิงหาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 17/2562

บทคัดย่อ-17-62-ธนสิน

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรกฎาคม  2562 งานวิจัยลำดับที่ 16/2562

บทคัดย่อ-16-62-รสดา

The Effect of Climate Change on Natural Rubber Production

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 15/2562

Abstract-15-62-Witsanu

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของนักท่องเที่ยวจีนที่มีต่อเศรษฐกิจในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา The Economic Impacts of Chinese Tourists on the Economy in Lanna Civilization Tourism Development Region

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 14/2562

ผลของมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561:การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต The Effects of Year-End Shopping Personal Income Tax Allowance for the 2018 Tax Year:An Input-Output Analysis

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 13/2562

บทคัดย่อ-13-62-อรุณี

บุหรี่ไฟฟ้ากับสมมติฐานเกทส์เวย์: กรณีศึกษาประเทศไทย (E-Cigarette and the Gateway Hypothesis: Thailand Case Study)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม และ รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 12/2562

บทคัดย่อ-12-62-อุ่นกังและโสมสกาว

ความพอใจที่มีต่อนโยบายการจัดทำความตกลงการเสรี Trade Policy Preference for International Trade Agreement

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย และ ผศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 11/2562

บทคัดย่อ-11-2562-กนกวรรณและวุฒิยา

ประชาธิปไตยกับการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษากลุ่มประเทศอาเซียน Democracy and Government Spending: Case of ASEAN Nations

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 10/2562

บทคัดย่อ-10-62-ชิดตะวัน

การจัดสรรทรัพยากรผิดพลาดและการค้าระหว่างประเทศ

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน และ ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 9/2562

บทคัดย่อ-9-2562-ศิวพงศ์และปิยะพรรณ

การลงทุนจากต่างประเทศ การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 8/2562

บทคัดย่อ-8-2562-ชลลดา

พฤติกรรมและความตระหนักในการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกของเยาวชน :กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Behavior and awareness of using plastic products of the youth: A case study of Kasetsart University Students

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์  และ รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 7/2562

บทคัดย่อ-7-2562-โสมสกาวและอุ่นกัง

การสำรวจการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ A Survey of Preparing for retirement

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี  พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 6/2562

The Effects of Banking Competition,Inflation and Transaction Costs on Electronic Transactions Service.

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนารักษ์  เหล่าสุทธิ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 5/2562

Abstract-5-62-Thanarak

ผลทางเศรษฐกิจของภาคการท่องเที่ยวจากตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยว The Economics Impacts of Tourism Sector in Thailand by Tourism Input-Output Table

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 4/2562

การประมาณค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม (Exchange Rate Approximation by Artificial Neural Network)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 3/2562

การซื้อขายทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(ประเทศไทย) (Trading of Gold in Thailand Futures Exchanges)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2562 งานวิจัยลำดับที่ 2/2562

ปัจจัยที่ส่งปลต่อหนี้ภาคครัวเรือนในประเทศไทย (Factors affecting household debt in Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2562
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมษายน 2562 งานวิจัยลำดับที่ 1/2562

บทคัดย่อ-1-2562-อรรถสุดา

พฤติกรรมการลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สและออปชันที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 (Investor Behavior in SET50 Index Futures and Options Markets)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 1/2561

บทคัดย่อ-01-2561-วรดี

การพัฒนาการทางการเงินและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย Financial Development and Economic Growth of Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.ชลลดา  หลวงพิทักษ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 2/2561

บทคัดย่อ-02-2561-ชลลดา

ความเต็มใจจ่ายของผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อซื้อประกันสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ THE WILLINGNESS OF ELDERLY CAREGIVERS TO PURCHASE HEALTH INSURANCE FOR THE ELDERLY

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สิงหาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 3/2561

บทคัดย่อ-03-2561-โสมสกาว

ประชาธิปไตยและการใช้จ่ายรัฐบาล: กรณีศึกษาประเทศไทย Democracy and Government Spending: Case of Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ชิดตะวัน  ชนะกุล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 4/2561

บทคัดย่อ-04-2561-ชิดตะวัน

การวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยร่วม (An Analysis of Thailand Exchange Rate by Common Factors Model)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 5/2561

การพัฒนาตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตแบบไม่ใช่เส้นตรงของเศรษฐกิจไทย A Development of Nonlinear Input-Output Model for Thai Economy

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.บัญฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 7/2561

บทคัดย่อ-07-2561-บัณฑิต

ปัจจัยที่กำหนดการสมรส Determinants of Marriage

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 8/2561

บทคัดย่อ-08-2561-อรุณี

การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางของประเทศไทย (Analysis of Cosmetic Competitive Potential and Development Approach of Thailand)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.รสดา เวษฎาพันธ์ุ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 9/2561

บทคัดย่อ-09-2561-รสดา

การใช้บุหรี่ไฟฟ้ากับแนวคิดของการทำให้การสูบสิ่งไม่ปกติ (Denormalization) และการทำกลับคืนให้การสูบเป็นสิ่งปกติ (Renormalization): กรณีประเทศไทย (E-cigarette Usage and the Concept of Denormalization and Renormalization of Smoking: Thailand Case)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.อุ่นกัง  แซ่ลิ้ม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 10/2561

บทคัดย่อ-10-2561-อุ่นกัง

The Role of Transport Network in Urban Growth

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.วรวรรณ  ตุ้มมงคล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 11/2561

การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพการผลิตในเศรษฐกิจไทย Productivity Transition in the Thai Economy

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย และ ผศ.ดร.วุฒิยา  สาหร่ายทอง

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 12/2561

บทคัดย่อ-12-2561-กนกวรรณและวุฒิยา

รายจ่ายส่วนเพิ่มของสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Additional Payment of Universal Healthcare Rights

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์  และ ผศ.ดร.อัครนันท์  คิดสม

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 14/2561

บทคัดย่อ-14-2561-นนทร์และอัครนันท์

ความไว้วางใจ สภาพแวดล้อมเชิงสถาบันและสภาวะเศรษฐกิจ Trust, Institutional Environment and Economic Performance

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ธนา  สมพรเสริม  และ  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  บุศยพลากร

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 15/2561

บทคัดย่อ-15-2561-ธนาและศักดิ์สิทธิ์

ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของประเทศในกลุ่ม TIP Understanding the Co-Movement of Bond Yields among the TIP Countries

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 16/2561

บทคัดย่อ-16-2561-ธีรศักดิ์

Effect of Zoning Policy in Agricultural Sector on Thai Social Welfare

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 17/2561

ระยะห่างทางวัฒนธรรมและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย Culture Distance and Foreign Direct Investment in Thailand

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ผศ.ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย  และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์  ธีรอำพน

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 18/2561

บทคัดย่อ-18-2561-ปิยะพรรณและศิวพงศ์

Testing Asymmetric Effects of Minimum Wages on Employment : A Quantile Regression Approach

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.สัณหะ  เหมวนิช

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 19/2561

การสำรวจเพื่อเตรียมการบ้านพักผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ A Survey of Preparing for the Elderly-Desired Home

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: รศ.ดร.เสาวลักษณ์  กู้เจริญประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี  พุ่มภิญโญ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กันยายน 2561 งานวิจัยลำดับที่ 20/2561

บทคัดย่อ-20-2561-เสาวลักษณ์และสุมาลี พ

การท่องเที่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย Tourism and Economic Growth in Thailand's Major Tourist Provinces

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.พุฒิพัฒน์  ทวีวชิรพัฒน์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 21/2561

บทคัดย่อ-21-2561-พุฒิพัฒน์

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากรและการลงทุนระหว่างประเทศ (The Relationship between Tariff and Foreign Direct Investment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.ธนสิน  ถนอมพงษ์พันธ์

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 22/2561

บทคัดย่อ-22-2561-ธนสิน

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษีศุลกากรและการลงทุนระหว่างประเทศ (The Relationship between Tariff and Foreign Direct Investment)

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2561
 • นักวิจัย: ดร.มานะ  ลักษมีอรุโณทัย

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฏาคม 2561 งานวิจัยลำดับที่ 23/2561

บทคัดย่อ-23-2561-มานะ

ปฏิสัมพันธ์ของภาคการท่องเที่ยวไทย อดีต ปัจจุบัน และ อนาตต

 • ปีที่แล้วเสร็จ: 2560
 • นักวิจัย: ดร.บัณฑิต  ชัยวิชญชาติ

ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรกฎาคม 2560 งานวิจัยลำดับที่ 2/2560

บทคัดย่อ