ข่าว ประชาสัมพันธ์

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์

Admin
17 สิงหาคม 2023

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ Topic: แนวทางแบบองค์รวมเพื่อการศึกษาข้อมูล: เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และ AI โดย: ดร.อัครพัชร์ เจริญพานิช การศึกษา: จบ BSc Development Economics ที่ SOAS, MPhil Development Studies ที่ Cambridge University, MSc Economics ที่ LSE, PhD Information Systems ที่ LSE และขณะนี้กำลังศึกษา MS Analytics ที่ Georgia Institute of Technology ประสบการณ์การทำงาน: เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 5 ปี และที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 4 ปี ปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระ นักวิชาการอิสระ และที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจอิสระ และมีความสนใจในการวิจัยเรื่องนวัตกรรมข้อมูล การใช้ ICT เพื่อการพัฒนา (ICT4D) และสื่อสังคมออนไลน์ Date: วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่: ห้องประชุม 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Admin
22 ธันวาคม 2020

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. บทความ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “อนาคตการท่องเที่ยวไทย” โดย รศ.ดร.บัณฑิตชัย วิชญชาติ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2561-3474,0-2942-8048,0-2579-8739

โทรสาร

0-2579-8739

อีเมล์

feco.eco@ku.ac.th

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 (ตึกพิทยาลงกรณ) คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์