ขั้นตอนและประกาศการขอรับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

แบบฟอร์มของคณะกรรมการเงินรายได้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563