ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ได้แก่ 1. นายสรท   ไทยรัฐเสถียร   รหัสประจำตัว  6010701171 2. นายรัชพล  พงษ์ประเสริฐ  รหัสประจำตัว  6010700043 3. น.ส.ปวีณา  ไชยายงค์     รหัสประจำตัว  6010752515 แสดงความยินดีกับนิสิต แข่งที่ มธ-13พย63

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Link รูป งาน 5A http://bit.ly/5A28102563

การสัมมนาทางวิชาการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “มองผลกระทบโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทย by นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์” วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์​รุ่นใหม่ มก. ในการปรับตัวภายใต้วิกฤติและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทาง The Active ทาง ThaiPBS ในงานนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และ ดร.สัณหะ เหมวนิช https://www.facebook.com/watch/?v=1027938081013506

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

BEcon FORUM “ฟองสบู่อสังหาฯ?” จริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดย คุณ วรางคณา อัครสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG) จัดทำค่ายพีวีซี (Pure Volunteer Camp) ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดอินทอารี หมู่ที่ 5 บ้านรางหอยขม ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และมอบรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ-27ตค62

โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) หมู่1 เเละหมู่ 415 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด, SCG Experience และSCG HEIM โดยอาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท MBE คุณเก็จชญา ปันดา ได้รางวัล “บทความดีเด่น” จากโครงการเศรษฐทัศน์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย มอบในงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 The 13th Nation Conference of Economists: เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies) 22 มิถุนายน 2562