โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

BEcon FORUM “ฟองสบู่อสังหาฯ?” จริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ โดย คุณ วรางคณา อัครสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG) จัดทำค่ายพีวีซี (Pure Volunteer Camp) ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน – วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดอินทอารี หมู่ที่ 5 บ้านรางหอยขม ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และมอบรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ-27ตค62

โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) หมู่1 เเละหมู่ 415 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด, SCG Experience และSCG HEIM โดยอาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาโท MBE คุณเก็จชญา ปันดา ได้รางวัล “บทความดีเด่น” จากโครงการเศรษฐทัศน์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย มอบในงานประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 13 The 13th Nation Conference of Economists: เศรษฐศาสตร์ไม่ตาย (Econ Never Dies) 22 มิถุนายน 2562

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุวีรยา บุญชู นิสิตชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันภายใต้โครงการ “K Capstone Internship 2019” จัดโดย ธนาคารกสิกรไทย ระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน – 26 กรกฎาคม 2562

แสดงความยินดีกับสุวีรยา บูญชู-4มิย-26กค62

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทักษ์ดนัย นาคา นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาคพิเศษ ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง