ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ได้แก่ 1. นายสรท   ไทยรัฐเสถีย …

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Link รูป งาน 5A http://bit.ly/ …

การสัมมนาทางวิชาการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “มองผลกระทบโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทย by นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์” วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์​รุ่นให …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดเลี้ยงเพื่อแสดงความขอบคุณกับนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์และชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 60) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟัง BROWN BAG SEMINAR ประจำปี 2563 เรื่อง มองผลกระทบ COVID-19 ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดย นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์ ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานการสัมมนาทางวิชาก …

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 Financial Institutions and the Economy ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101414 Economic Administration หมู่ 120 ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 โดย ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ และ วิชา 01101321 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน ณ โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย (พุทธมณฑลสาย 7) และศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง, 01101361 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ, 01101362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ณ สำนักการระบายน้ำ และโรงงานผลิตน้ำบางเขนการประชานครหลวง กทม. ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ และ ดร.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง