ผลงานของ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และรศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับการเผยแพร่โดย สยามรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ฉบับที่ 24468 ปีที่ 71 จากงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) : ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “Natural Resource Substitution and Long-Run Economic Growth in an endogenous model” โดย อ.ดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้อง 5628 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Economics Condition and Mental Health in Thailand” ในการประชุมวิชาการ SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

       

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ วิพากษ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในวันที่เจอเหตุวิกฤติจากโควิด-19 จากหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม EC5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ อ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน