ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) : ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2561 ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-13.30 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง “Natural Resource Substitution and Long-Run Economic Growth in an endogenous model” โดย อ.ดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 10.00–12.00 น. ณ ห้อง 5628 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Economics Condition and Mental Health in Thailand” ในการประชุมวิชาการ SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

       

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ วิพากษ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในวันที่เจอเหตุวิกฤติจากโควิด-19 จากหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม EC5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ อ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่วิชา 01101452 Financial Market Theory วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย อาจารย์ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์