ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “Economics Condition and Mental Health in Thailand” ในการประชุมวิชาการ SIBR 2020 Osaka Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

       

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ วิพากษ์สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยในวันที่เจอเหตุวิกฤติจากโควิด-19 จากหนังสือพิมพ์ “คมชัดลึก” วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การบรรยายเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์” โดย รศ.ดร.อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 ณ ห้องประชุม EC5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร. ฐิติมา พุฒิทานันท์ อ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต และ ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่วิชา 01101452 Financial Market Theory วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 12.00 – 17.00 น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย อาจารย์ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ และ อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ The Asian Economic Symposium 2019 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ย. 2562 ณ Chonnam University สาธารณรัฐเกาหลี

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 11 ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลชมเชยเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ-27ตค62

โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ รายวิชา 01101426 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Economics) หมู่1 เเละหมู่ 415 ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 8.00 – 17.00 น. ณ บริษัท สมาร์ทแลนด์ แอสเสท จำกัด, SCG Experience และSCG HEIM โดยอาจารย์ผู้สอน อ.ดร.ธนสิน ถนอมพงษ์พันธ์ และ ผศ.ดร.สุมาลี พุ่มภิญโญ