ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง”การประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวรอง” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00–12.00 น.

เรื่อง”การประเมินผลกระทบ …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสัมมนา Brown Bag Seminar ครั้งที่ 3/2564 ในหัวข้อเรื่อง “Well-being and Healthcare Utilisation : Mediation Analysis” โดย อ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม EC5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สามารถเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผ …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สัณหะ เหมวนิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ผลงานของ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และรศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับการเผยแพร่โดย สยามรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ฉบับที่ 24468 ปีที่ 71 จากงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รศ) รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. บทความ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “อนาคตการท่องเที่ยวไทย” โดย รศ.ดร.บัณฑิตชัย วิชญชาติ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

จัดเลี้ยงแสดงความยินดี วันศุกร …