รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่รุนแรงมากในภาคเหนือ

https://www.straitstimes.com/a …

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้ให้เห็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย จาก