ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สัณหะ เหมวนิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ผลงานของ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และรศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับการเผยแพร่โดย สยามรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ฉบับที่ 24468 ปีที่ 71 จากงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รศ) รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. บทความ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “อนาคตการท่องเที่ยวไทย” โดย รศ.ดร.บัณฑิตชัย วิชญชาติ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดเลี้ยงแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562

จัดเลี้ยงแสดงความยินดี วันศุกร …

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา Brown Bag Seminar ครั้งที่ 2/2564 ในหัวข้อเรื่อง “The Economics of Durable Goods and The College Textbook Market” โดย อ.ดร.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม EC5628 ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“The Economics of Durabl …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) : ผศ.ดร.อรรถสุดา เลิศกุลวัฒน์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทย …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทย …

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) ในวัน เวลาราชการ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2563

scan0004