โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา “กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์” และ “ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ใบสมัคร-ทุนกิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ใบสมัคร-ทุนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ นิสิต MECON รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. – วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาคภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)จำกัด วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

งานแนะแนวการเรียนต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 11 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 11 ภาคต้น 63

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Master of Economics (Business Economics) MBE กำหนดการ ขายใบสมัครและรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 27

กำหนดการรับสมัครMBEรุ่นที่-27