โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมอาร์ (R) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 23 และวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ EC 5520 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ จัดโดย คณะกรรมการกิจการนิสิตและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาเศรษฐศาสตร์

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัคร รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัครได้ที่ : โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 (อาคาร 1) โทรศัพท์ : 02-562-0232 / 081-686-2079 www.mecon.eco.ku.ac.th / FB : เพจ Mecon Mbe Kasetsart University ประชาสัมพันธ์รับสมัครMBEรุ่นที่ 28_2564

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Link รูป งาน 5A http://bit.ly/5A28102563

การสัมมนาทางวิชาการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อ “มองผลกระทบโควิด 19 ต่อเศรษฐกิจไทย by นักเศรษฐศาสตร์รุ่นเยาว์” วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มุมมองของนักเศรษฐศาสตร์​รุ่นใหม่ มก. ในการปรับตัวภายใต้วิกฤติและแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ทาง The Active ทาง ThaiPBS ในงานนำเสนอผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 วิชาสัมมนา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และ ดร.สัณหะ เหมวนิช https://www.facebook.com/watch/?v=1027938081013506

โครงการนำนิสิตศึกษาดูงานรายวิชา 01101454 สถาบันการเงินกับเศรษฐกิจ หมู่ 1 และ 120 ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา “กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์” และ “ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

ใบสมัคร-ทุนกิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ใบสมัคร-ทุนยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์

กิจกรรมปฐมนิเทศและกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มสัมพันธ์ นิสิต MECON รุ่นที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 30 พ.ย. – วันอาทิตย์ที่ 1 ธ.ค. 2562 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาคภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2 ณ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย)จำกัด วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562

งานแนะแนวการเรียนต่อภายในประเทศและต่างประเทศ สำหรับนิสิตปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Doctor of Philosophy (Economics) รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 11 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 11 ภาคต้น 63