เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE รุ่นที่ 31) ปีการศึกษา 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

   

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

โครงการเรียนล่วงหน้าของ MBE_ภาคพิเศษ และ MECON ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทุนอื่น ๆ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าส …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดงานมอบเกียรติบัตรและรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC5205

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (MECON) ภาคปกติ รุ่นที่ 84M ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันนี้- 19 มกราคม 2567

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 31 เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2567

ตั้งแต่วันนี้-วันอาทิตย์ที่ 21 …

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อและชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 5502 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบ แนะนำหลักสูตรระดั …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 13 ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศให้กับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ ทุนภาควิชาเศรษฐศา …

Invitation to Brown Bag Seminar & Econ-KU Break Talk Presentation Topic: A Walk Down Memory Lane: How Memories Influence Stock Investment and Information Processing

Speaker: Dr.Giovanni Burro Pos …

Invitation to Brown Bag Seminar & Econ-KU Break Talk Topic: “Diffusion of Social Capital: Does membership in sustainable fisheries clubs facilitate the spread of cooperation beyond the group?” Presenter: Associate Professor Yohei Mitani, Ph.D. Division of Natural Resource Economics, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Japan.

Date and time: Thursday March …

เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE รุ่นที่ 31) ปีการศึกษา 2567 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

   

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา หมดเขต 31 พ.ค. 2567

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมการใช้โปรแกรม MATLAB ให้กับนิสิตปริญญาตรีภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 และวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้อง EC 5402 และ ห้อง EC 2102 คณะเศรษฐศาสตร์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

โครงการเรียนล่วงหน้าของ MBE_ภาคพิเศษ และ MECON ภาคปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทุนอื่น ๆ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าส …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดงานมอบเกียรติบัตรและรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC5205