รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 1 …

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ทาง Webex

กำหนดการแนะแนว-64 -ปชส ทุนสำนั …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ)เข้าร่วมงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2564 ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น. ทาง WebEx

เอกสารประกอบ รายชื่อนิสิตในที่ …

โครงการสัมมนาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 9.00-13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 5628

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2564

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ …

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 28 รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2564 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนภา …

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับนิสิตใหม่รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ …

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งอาจา …

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16-17 น. ผ่านทาง Webex

Link สำหรับการเข้าร่วมงาน http …

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิตรุ่นที่ 1 …

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -15.00 น. ทาง Webex

กำหนดการแนะแนว-64 -ปชส ทุนสำนั …

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังสัมมนาวิชาการ Brown Bag Seminar ประจำปี 2564 ครั้งที่ 5 โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง”การประเมินผลกระทบภายนอกจากการท่องเที่ยวของจังหวัดท่องเที่ยวรอง” ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00–12.00 น.

เรื่อง”การประเมินผลกระทบ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

interview

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ajarn2 ใบสมัครพนักงานตำแหน่งอา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

App090864

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์

App-gen28july64 application