ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิ …

โครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รับสมัครนิสิตรุ่นที่ 10 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. 10-2 25 …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัคร รุ่นที่ 26 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)

กำหนดการรับสมัคร MBE รุ่นที่ 2 …

โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ “ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต” วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 โดย รศ.ดร. โสมสกาว เพชรานนท์ รศ.ดร. วิษณุ อรรถวานิช เเละอ.ดร. สมหมาย อุดมวิทิต

โครงการนำนิสิตไปศึกษาดูงานนอกส …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่นๆ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิ …

รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์ นำนิสิตวิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง และวิชา 01101362 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562

ดูงานพนัสนิคม-5เมย62  

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 เมษายน 2562 สรุปการสัมมนาวิชาการเรื่อง “บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง EC 5205 ชั้น2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ 4.0 สร้างสรรค์-วิเคราะห์ได้-สื่อสารเป็น

Bundit 4.0

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่รุนแรงมากในภาคเหนือ

https://www.straitstimes.com/a …

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชี้ให้เห็นสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของไทย จาก

   

รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์ นำนิสิตวิชา 01101454 สถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มี.ค. 2562

   

โครงการนำนิสิตเข้าค่ายศึกษานอกสถานที่ วิชา 01101414 เศรษฐประศาสนศาสตร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านในโครงการส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2562

   

กิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสร์ MECON รุ่นที่ 27 และภาคปกติ รุ่นที่ 77M และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE รุ่นที่ 24 หมู่เรียน 510 และหมู่เรียน 512 วันเสาร์ที่ 16 – วันอาทิตย์ที่ 17 มี.ค.62 ณ โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

   

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศ ดร ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโสจาก สกว ปี 2561