เปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MBE รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.65 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.66

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปร …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13-15 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex

กำหนดการแนะแนว-65 เอกสาร-บรรยา …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ)เข้าร่วมงานปฐมนิเทศปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. ทาง WebEx

เอกสารประกอบ รายชื่อนิสิตและ อ …

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับตรง 📌คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับสมัครนิสิตใหม่…เร็ว ๆ นี้ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม…02-5613474 ต่อ 508,509

KU-TCAS’65 รอบที่ 4 รับต …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา นิสิต ปริญญาเอก รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดการรับสมัครนิสิใหม่รุ่นที …

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 รอบที่ 2 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้-ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม …

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 4 มกราคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน-65

รับสมัคร MBE รุ่นที่ 29 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 30 มกราคม 2565

กำหนดขาย-รับสมัคร MBE รุ่นที่ …

อบรมการใช้โปรแกรมอาร์ (R) สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาตร์ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ EC 5504 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

งานชี้แจงการฝึกงาน ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้อง EC 5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ และแบบออนไลน์ผ่านทาง Webex

งานชึ้แจงรายละเอียด 2566

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกพ …

เปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MBE รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.65 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.66

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปร …

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

  ประกาศรับสมัครอาจารย์พน …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13-15 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex

กำหนดการแนะแนว-65 เอกสาร-บรรยา …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายสุกฤษฏิ์ สุดเขตต์ และนางสาวปาจรีย์ อภิชิตศ์พันธ์ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านกีฬา

จัดเลี้ยงเพื่อขอบคุณนิสิตสร้างชื่อเสียงและนิสิตชุมนุมภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (รหัส 61 และ รหัส 62) วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2565 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. หัวข้อ “บทบาททางการคลังการเมืองและการพัฒนาระบบการเงิน ในบริบทของประเทศไทย” วันศุกร์ที่ 9 ก.ย. 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้อง EC5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ และ Facebook Live @essecoku

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเ …

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศขยายรับสมัครอาจารย์ สค.- …