ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน-64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนภา …

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) เปิดรับนิสิตใหม่รุ่นที่ 12 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ …

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รับสมัคร รุ่นที่ 28 ปีการศึกษา 2564

สอบถามรายละเอียดและซื้อใบสมัคร …

งานมอบเกียรติบัตรเรียนดี (5A) และรางวัลนิสิตผู้มีผลการเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้อง EC5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Link รูป งาน 5A http://bit.ly/ …

กิจกรรมแสดงความยินดีแด่ดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ. ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

การรับสมัคร นิสิต ปริญญาเอก รุ่นที่ 11 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนิสิต Ph.D. รุ …

กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต MBE รุ่่นที่ 27 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง EC 5415 ชั้น 4 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  กำหนดการขาย_รับสมัคร ME …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึ …

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สัณหะ เหมวนิช ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์” ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 9 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน-64

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564

รับอาจารย์

ผลงานของ รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และรศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ได้รับการเผยแพร่โดย สยามรัฐ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ฉบับที่ 24468 ปีที่ 71 จากงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco Webex Meeting

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (รศ) รองศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ KM DAY “บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx” โดย รศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00-16.00 น. ณ ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น 7 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

การอบรม MATLAB วันศุกร์ที่ 18 และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง EC5321 และ ห้อง EC5302 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดย ดร.ห้องศิลป์ ศรีเกตุ

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2564 ของภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีม “ผลกระทบเชิงจิตใจและภาคการท่องเที่ยวไทยภายใต้ COVID-19” ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. บทความ 3 เรื่อง ได้แก่ 1. ผลงานวิจัยเรื่อง “อนาคตการท่องเที่ยวไทย” โดย รศ.ดร.บัณฑิตชัย วิชญชาติ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. ผลงานวิจัยเรื่อง “ตัวทวีการท่องเที่ยวและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีต่อภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย” โดย ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ ผศ.ดร.ธีรวุฒิ ศรีพินิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3. ผลงานวิจัยเรื่อง “การฆ่าตัวตายเลียนแบบในประเทศไทย” โดย รศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ และมีผู้วิจารณ์บทความคือ นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ทางออนไลน์ WEBINAR ผ่าน Cisco …

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 ณ ณ ห้อง 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ โดย คุณมนูญ สิงห์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระที่นั่ง จ.เพชรบูรณ์