หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคภาษาอังกฤษ เข้าร่วมงานแนะแนวศึกษาต่อและชี้แจงการฝึกงานภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 12.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 5502 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ 5502 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกอบ แนะนำหลักสูตรระดั …

รับสมัคร Ph.D. รุ่นที่ 13 ประจำภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ จัดงานปฐมนิเทศให้กับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคภาษาอังกฤษ) วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์

เอกสารประกอบ ทุนภาควิชาเศรษฐศา …

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE) รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น 2566 รอบ 2 รับผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขาศึกษา ป.โท

สนใจซื้อใบสมัคร : โครงการบัณฑิ …

นิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ วิชา 01101462 เศรษฐศาสตร์พลังงาน และ วิชา 01101316 เศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง ในวันที่ 8 มี.ค. 2566 ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

   

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และทุนอื่น ๆ ณ 31 มกราคม 2566

ประกาศ-รายชื่อได้รับทุน-66

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เพื่อรับทุนภาควิชาเศรษฐศาสตร์และทุนอื่น ๆ

ประกาศ-รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าส …

เปิดรับสมัครผู้จบ ป.ตรี ทุกสาขา ศึกษาต่อ ป.โท MBE รุ่นที่ 30 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 ต.ค.65 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 ม.ค.66

โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปร …

ขอเชิญนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อภายในประเทศและต่างประเทศ ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13-15 น. ผ่านทางโปรแกรม Webex

กำหนดการแนะแนว-65 เอกสาร-บรรยา …

การอบรมการใช้โปรแกรม MS Word โปรแกรม CANVA และโปรแกรม Microsoft Excel วันที่ 10 , 17 และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

โครงการค่ายพีวีที (Pure’s Volunteer Trip) วันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2566 ณ อุทยานแห่งชาติหาดวนกร วัดสมุทธาราม และโรงเรียนห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดย ชุมนุมนิสิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ (ETG)

การอบรมโปรแกรม R ให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมี อ.ดร.นวรัตน์ เต็มสัมฤทธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้อง 5504 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์

Invitation to Brown Bag Seminar/Econ-KU Break Talk Topic: U.S. Agricultural Policy & the 2023 Farm Bill Guest speaker: Bart Fischer Position: Assistant Professor & Co-Director of Agricultural & Food Policy Center

Organization: Department of Ag …

งานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 32nd Asian Economic Symposium 2023 ภายใต้หัวข้อ “Labor, Productivity and Economic Development in Asia” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง EC 5205 และวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 5628 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงานทางวิชาการ และการทดสอบการสอน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัม …

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 31 ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567

เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 32nd Asian Economic Symposium 2023 ภายใต้หัวข้อ “Labor, Productivity and Economic Development in Asia” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง EC 5205 อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ฟรี” ได้ …

Invitation to attend Brown Bag Seminar Topic: A Primer to Behavioral and Experimental Economics Applied to Food, Agriculture, and Environment Lecturer: Professor Rodolfo M. Nayga, Jr., Ph.D. Department Head, Department of Agricultural Economics, Texas A&M University, USA. Agricultural & Applied Economics Association (AAEA) Fellow President of Agricultural & Applied Economics Association Date: Tuesday October 17, 2023 from 12.30-14.30 pm. Room 5514, Laboratory Building Faculty of Economics, Kasetsart University

Register: https://forms.gle/NX …

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ “Climate Change, Agriculture, and Food Security: The Growing Interaction Symposium 2023” และรับฟังปาฐกถาพิเศษโดยนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกษตร และประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรและเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ (AAEA) รับฟังการเสวนาพิเศษด้านนโยบายเกษตรโดยผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “ฟรี” ได้ …