แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ยินดีต้อนรับสู่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญรับชมคลิปแนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ https://youtu.be/nf6w8jG3Me4 และเยี่ยมชมเว็บไซต์คณะเศรษฐศาสตร์ได้ที่ www.eco.ku.ac.th และรับชมคลิปกิจกรรมจากทางคณะเศรษฐศาสตร์ทางช่อง Youtube คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ https://www.youtube.com/channel/UCLpQefz6c0cwBYgQchsxEeA

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยท่านสามารถกด link เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
www.econsp.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สอนเป็นภาษาอังกฤษ (BEcon)
www.becon.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
http://coop.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
http://are.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=4786&lang=th
🔸หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ หลักสูตรนานาชาติ (EEBA)
www.eeba.eco.ku.ac.th

หลักสูตรระดับปริญญาโท ท่านสามารถกด link เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
www.mecon.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
www.mecon.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
http://are.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=693&lang=th
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
http://are.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=693&lang=th
🔸หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
http://are.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=693&lang=th
🔸หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์
http://www.master-coop.eco.ku.ac.th/

หลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่านสามารถกด link เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ ดังนี้
🔸หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
www.phd-econ.eco.ku.ac.th
🔸หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หลักสูตรนานาชาติ
http://are.eco.ku.ac.th/2019/?page_id=850&lang=en

🔍 ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด ฐานข้อมูลต่างๆ ที่คณะมีให้บริการได้จากห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจได้ที่ http://bidyalib.eco.ku.ac.th/ 

(WORK FROM HOME)
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

สารจากคณบดี

IMG_5897

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ และเศรษฐศาสตร์การพัฒนา เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสากล

สมัครสมาชิกตอนนี้และรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์และอื่นๆอีกมากมาย