ภาคปกติ KU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

หลักสูตร ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

การรับสมัคร 5 รอบ (TCAS 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม