ภาคปกติ KU

http://phd-econ.eco.ku.ac.th

ชื่อหลักสูตร  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Economics

ชื่อปริญญา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์)

Doctor of Philosophy (Economics), Ph.D. (Economics)

มี 2 แบบ คือ แบบ 1.1 (Research Plan) และ แบบ 2.1 (Course Work Plan)

รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตร ปริญญาเอก

หลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม