ภาคปกติ KU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

ภาคพิเศษ KU

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตร

ศม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ศม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

การรับสมัคร 5 รอบ (TCAS 62)

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม