ภาคปกติ KU

ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

ภาคต้น 25 คน  ภาคปลาย – ไม่เปิด-    แบบ/แผน  แผน ก แบ ก 2

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   2.  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดตามการเปิดรับสมัครได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.grad.ku.ac.th

ภาคพิเศษ KU

http://mecon.eco.ku.ac.th

หลักสูตรเศรษฐศาสรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE    

ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ), ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข

Master of Economics (ฺBusiness Economics) : MBE

หมู่เรียน 510 เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์     เวลา 18.00 – 21.00 น.  , หมู่เรียน 512  เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์  เวลา 09.00 – 16.00 น.

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร      ตุลาคม – ธันวาคม

สอบข้อเขียน                                 ธันวาคม

สอบสัมภาษณ์                              มกราคม

รายงานตัวและลงทะเบียน           รอประกาศจากทางโครงการฯ

เรียนปรับพื้นฐาน                          เมษายน – มิถุนายน (ประมาณ 27 คาบ)

แนะนำหลักสูตร MBE

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MECON

ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, ศ.ม.  โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก แบบ ก (2)

จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร  มิถุนายน – สิงหาคม

สอบข้อเขียน                             สิงหาคม

สอบสัมภาษณ์                           กันยายน

รายงานตัว                                 ตามประกาศมหาวิทยาลัย

เรียนปรับพื้นฐาน                       กันยายน – พฤศจิกายน (27 คาบ)

แนะนำหลักสูตร MECON

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 1101 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์ 02-562-0232-3 ต่อ 201 – 204 และ 601 มือถือโครงการฯ 081-686-2079

หลักสูตร ปริญญาโท

หลักสูตร

ศม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปริญญาโท ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ศม. (เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม