ภาคปกติ KU

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.

แผนการศึกษาปริญญาตรี-ภาคปกติ

ภาคพิเศษ KU

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น.

และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

แผนการศึกษาปริญญาตรี- ภาคพิเศษ

ฺBachelor of Economics (English Program)

Department of Economics, Faculty of Economics, Kasetsart University

First Semester : August – December

Second Semester : January – May

Summer Session (Optional) : June –  July

Tuition Fees : Approximately 57,700 baht/semester

Class Schedule : Monday – Friday during 8.00 a.m. – 4.30 p.m.

www.becon.eco.ku.ac.th

หลักสูตร ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต (English program) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

การรับสมัคร 5 รอบ (TCAS 62)

กรุณาติดตามทางเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม