ภาคปกติ KU

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.

ภาคพิเศษ KU

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น.

และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

หลักสูตร ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศบ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต (English program) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

การรับสมัคร 5 รอบ (TCAS 62)

กรุณาติดตามทางเว็บไซต์ https://admission.ku.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
01175xxx กิจกรรมพลศึกษา 1 (0-2-1)
(Physical Education Activities)
01175169 การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม 2 (1-2-3)
(Exercise for developing Holistic Health)
013870101 ศิลปะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 3 (3-0-6)
(The Art of Living with Others)
1.2 กลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต
01999043 การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า 3 (3-0-6)
(Creativity for Value Management)
1.3 กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิต
1.3.1 ภาษาไทย 3 หน่วยกิต
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
(Thai Language for Communication)
1.3.2 ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต
01355111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน I ไม่ต้องเรียน
(Foundation English I)

01355112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน II 3 (3-0-6)
(Foundation English II)
Pre : 01355111
01355113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน III 3 (3-0-6)
(Foundation English III)
Pre : 01355112
01355xxx ภาษาอังกฤษเลือก 3 (3-0-6)
Pre : 01355113
1.3.3 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 1 หน่วยกิต
01371111 สื่อสารสนเทศ 1 (1-0-2)
(Information Media)
1.4 กลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5 หน่วยกิต
01999111 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 2 (2-0-4)
(Knowledge of the land)
01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6)
(Creative Tourism)
1.5 กลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ 3 หน่วยกิต
01255101 มนุษย์กับทะเล 3 (3-0-6)
(Man and Sea)
หรือ 0199035 วัฒนธรรมดนตรีกับชีวิต 3 (3-0-6)
(Music Culture in Life)

(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต
2.1.1 วิชาในสาขา 63 หน่วยกิต
01101181 เศรษฐศาสตร์จุลภาค I 3 (3-0-6)
(Microeconomics I)
01101171 คณิตเศรษฐศาสตร์ I 3 (3-0-6)
(Mathematical Economics I)
01101182 เศรษฐศาสตร์มหภาค I 3 (3-0-6)
(Macroeconomics I)
01101251 การเงินและการธนาคาร 3 (3-0-6)
(Money and Banking)
Pre : 01101182
01101271 คณิตเศรษฐศาสตร์ II 3 (3-0-6)
(Mathematical Economics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101171
01101281 เศรษฐศาสตร์จุลภาค II 4 (4-0-8)
(Microeconomics II)
Pre : 01101181

01101221 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3 (3-0-6)
(Managerial Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101231 เศรษฐศาสตร์แรงงานและอุตสาหกรรม 3 (3-0-6)
(Labour and Industrial Economics)
Pre : 01101182 และ 01101281
01101232 เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น 3 (3-0-6)
(Introductory Transportation Economics)
Pre : 01101181 และ 01101182
01101261 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 3 (3-0-6) (Introduction to Natural Resource and Environmental Economics)
Pre : 01101281
01101272 เศรษฐสถิติ I 3 (3-0-6)
(Economics Statistics I)
01101282 เศรษฐศาสตร์มหภาค II 4 (4-0-8)
(Macroeconomics II)
Pre : 01101182
01101311 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน 3 (3-0-6)
(Economics of Development and Planning)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101341 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
(International Economics)
Pre : 01101281
01101351 การคลัง 3 (3-0-6)
(Public Finance)
Pre : 01101182 และ 01101281
01101371 เศรษฐสถิติ II 3 (3-0-6)
(Economics Statistics II)
Pre : 01101181 , 01101182 และ 01101272
01101381 ประวัติความคิดทางเศรษฐกิจ 3 (3-0-6)
(History of Economic Thought)
Pre : 01101282
01101312 เศรษฐกิจไทย 3 (3-0-6)
(Thai Economy)
Pre : 01101281 และ 01101282
01101372 เศรษฐมิติ I 4 (3-2-7)
(Econometrics I)
Pre : 01101371
01101491 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6)
(Research Methods in Economics)
Pre : 01101281 , 01101282 และ 01101371

2.1.2 วิชานอกสาขา 3 หน่วยกิต
01130101 การบัญชีทั่วไป 3 (3-0-6)
(General Accounting)
หรือ 01130102 การบัญชีสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี 3 (3-0-6)
(Accounting for Non-Accountant)

2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต
2.2.1 วิชาเฉพาะเลือกในสาขา ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต
1) วิชาเอก (Major) ในกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่ง 16 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชา 1 กลุ่มวิชาจาก 8 กลุ่มวิชาที่เปิดสอนในสาขาเศรษฐศาสตร์โดย นิสิตต้องลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกจำนวน 16 หน่วยกิต โดยเป็นวิชาที่เปิดสอนในกลุ่มวิชาที่นิสิตเลือกเรียน 12 หน่วยกิต และวิชาสัมมนา (01101497) และเลือกเรียนวิชาเรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ (01101496) หรือวิชาปัญหาพิเศษ (01101498) หรือวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกันอีกจำนวน 3 หน่วยกิต รวมเป็น 4 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้

01101497 สัมมนา 1 หน่วยกิต
(Seminar)
01101496 เรื่องเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ 3 หน่วยกิต
(Selected Topics in Economics)
หรือ 01101498 ปัญหาพิเศษ 3 หน่วยกิต
(Special Problems)
หรือ วิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน 3 หน่วยกิต
2) วิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ (เอกรอง) 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนจากกลุ่มวิชาอื่นๆ ในสาขาเศรษฐศาสตร์ 6 หน่วยกิต ที่ไม่ใช่วิชาเอก (Major)
2.2.2 วิชาเฉพาะเลือกนอกสาขา ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนวิชาเฉพาะเลือกนอกสาขาที่เกี่ยวข้องสาขาใดสาขาหนึ่งไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษา
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายละเอียดเพิ่มเติม