หลักสูตร ปริญญาตรี (ภาษาไทย)

http://econsp.eco.ku.ac.th

ภาคปกติ KU

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 16.30 น.

แผนการศึกษาปริญญาตรี-ภาคปกติ

ภาคพิเศษ KU

โครงการปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษและภาคภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชื่อเต็ม เศรษฐศาสตรบัณฑิต   ชื่อย่อ ศ.บ.

ชื่อเต็ม Bachelor of Economics   ชื่อย่อ B.Econ.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี   ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย

วันและเวลาเรียน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 19.00 น.

และ/หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

แผนการศึกษาปริญญาตรี- ภาคพิเศษ

 

หลักสูตร ปริญญาตรี (ภาษาอังกฤษ)

ปรับปรุงเว็บไซต์ ติดต่อผ่านทาง facebook BEcon English Program at Kasetsart University ลิงก์:

https://www.facebook.com/BEconKU/?locale=th_TH

หลักสูตร ปริญญาตรี

หลักสูตร

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

หลักสูตร

ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศบ. (เศรษฐศาสตร์) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณทิต (English program) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อ สอบถาม

การรับสมัคร TCAS 62 รอบที่ 4

https://admission.ku.ac.th/admmedia/announcements/2019/05/12/TCAS4-2562_edit_2.pdf
รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติผู้สมัครแต่ละรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างและรายวิชาในหลักสูตร

รายละเอียดเพิ่มเติม