จัดพิมพ์โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

ECONOMIC PLANNING การวางแผนเศรษฐกิจ 
เขียนโดย : ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย

Public Finance การคลัง 
เขียนโดย : ผศ.ดร.ชิดตะวัน ชนะกุล

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการตลาด Marketing Business Economics
เขียนโดย : ผศ.ดร.อัครนันท์  คิดสม

เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ Economics of Project Analysis
เขียนโดย : ผศ.ดร.อัครนันท์  คิดสม

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ Economics of Human Resource
เขียนโดย : ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์

Lecture Notes for Mathematical Economics I
เขียนโดย : Siwapong Dheera-aumpon

Microeconomics 1 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เขียนโดย : ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสม

ECONOMICS OF INTERNATIONAL
เขียนโดย : ดร.ศศิเพ็ญ  ภูวพานิช

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 Macroeconomics I
เขียนโดย : ผศ.ดร.พุฒิพัฒน์  ทวีวชิรพัฒน์

การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต Input-Output Analysis
เขียนโดย : ผศ.ดร.อรุณี  ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

Macroeconomics III
เขียนโดย : ผศ.ดร.ศิวพงศ์ ธีรอำพน

เศรษฐศาสตร์พลังงาน
เขียนโดย : รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน
เขียนโดย : รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การวิเคราะห์และการประเมินโครงการ

BUSINESS ECONOMICS OF PROJECT ANALYSIS AND EVALUATION
เขียนโดย : ผศ.ดร.อัครนัท์  คิดสม

การเตรียมและการประเมินโครงการ
เขียนโดย : ผศ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย

ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เขียนโดย : รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
เขียนโดย : รศ.จีรพรรณ กุลดิลก

เศรษฐศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากร
เขียนโดย : รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายรับภาครัฐ
เขียนโดย : ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

การคลัง
เขียนโดย : รศ.จีรพรรณ ชีรานนท์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค
เขียนโดย :รศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันท์

ระบบเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เขียนโดย : รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
เขียนโดย : ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์
เขียนโดย : รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เขียนโดย : รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

เศรษฐมิติ
เขียนโดย : รศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

การวางแผนเศรษฐกิจ
เขียนโดย : รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ

ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจและกรณีศึกษา
เขียนโดย : รศ.ดร.สุมาลี  สันติพลวุฒิ

การเงินและการธนาคาร
เขียนโดย : รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงิน
เขียนโดย : รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์

การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
เขียนโดย : รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

เศรษฐศาสตร์ขนส่งเบื้องต้น
เขียนโดย : รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล

การวิเคราะห์ตลาดแรงงาน 
เขียนโดย : อ.ดร. นนทร์ วรพาณิชช์

เศรษฐศาสตร์มหภาคพื้นฐาน  Macroeconomics
เขียนโดย : ผศ.ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์

คณิตเศรษฐศาสตร์ II
เขียนโดย : รศ.ดร.วรดี  จังอัศญากุล

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยรายจ่ายของรัฐบาล
เขียนโดย : ดร.ชิดตะวัน  ชนะกุล

เศรษฐศาสตร์สถิติ 2
เขียนโดย : ผศ.ดร. ธนารักษ์ เหล่าสุทธิ

เศรษฐศาสตร์สถิติ 1
เขียนโดย : ดร.ชยันต์  พิภพลาภอนันต์

การกำหนดที่ตั้งทางเศรษฐศาสตร์
เขียนโดย : ผศ.ดร. วรวรรณ  ตุ้มมงคล

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
เขียนโดย : รศ. วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์

เศรษฐมิติ II
เขียนโดย : รศ.ดร. บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

เศรษฐมิติระหว่างปนะเทศ
เขียนโดย : ผศ.ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เขียนโดย : ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม

เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน
เขียนโดย : ดร.ชิดตะวัน  ชนะกุล

คณิตเศรษฐศาสตร์ 3
เขียนโดย : ผศ.ดร.ปิยะพรรณ ช่างวัฒนชัย

จริยธรรมทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
เขียนโดย : รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล

เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
เขียนโดย : อ.ดร.ธีรศักดิ์  ทรัพย์วโรบล

เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1
เขียนโดย : ผศ.ดร.นนทร์  วรพาณิชช์

จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อื่นๆ

เศรษฐศาสตร์การลงทุนระหว่างประเทศ
เขียนโดย : ผศ.ดร.ปิยะพรรณ  ช่างวัฒนชัย

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
เขียนโดย : รศ.ดร.สุภาณี  หาญพัฒนะนุสรณ์

ทฤษฎีและนโยบายการคลัง
เขียนโดย : ผศ.ดร.ชิดตะวัน  ชนะกุล

หลักการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ
เขียนโดย : ผศ.ดร.กนกวรรณ  จันทร์เจริญชัย

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ : การวิเคราะห์ภายใต้บริบทการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
เขียนโดย : ผศ.ดร.วุฒิยา  สาหร่ายทอง

เศรษฐศาสตร์ครอบครัว
เขียนโดย : ผศ.ดร.อรรถสุดา  เลิศกุลวัฒน์

เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
เขียนโดย : รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

การจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
เขียนโดย : รศ.ดร.วรดี จงอัศญากุล

เศรษฐศาสตร์การจัดการ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
เขียนโดย : รศ.ดร.วิษณุ  อรรถวานิช

เศรษฐศาสตร์จุลภาค I
เขียนโดย : รศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

การวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น
เขียนโดย : รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

เศรษฐศาสตร์เมือง
เขียนโดย : รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ Research Methods in Economics
เขียนโดย : รศ.จีรพรรณ กุลดิลก

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเศรษฐศาสตร์
เขียนโดย : รศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์