ความเป็นมาของภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกิดขึ้นพร้อมกับคณะเศรษฐศาสตร์และบริหาร ธุรกิจซึ่งเป็นหนึ่งในสี่คณะแรกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยคณะเกษตร คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันสถาปนามหาวิทยาลัย.

2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2486 เป็นต้นมาโดยมีชื่อว่า “คณะสหกรณ์” สถานที่ตั้งเดิมอยู่ในอาคารส่วนหนึ่งของกรมสหกรณ์ ซึ่งอยู่ติดกับวังพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ ท่าเตียน กรุงเทพมหานคร การศึกษาของคณะสหกรณ์ในสมัยแรกๆ นี้ มีแผนกวิชาอยู่ 4 แผนกด้วยกัน

(1) แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
(2) แผนกวิชาสหกรณ์
(3) แผนกวิชาบัญชี และ
(4) แผนกวิชานิติศาสตร์

2495 ได้มีการเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์เพื่อให้การศึกษา กว้างขวางมากขึ้น และเพื่อให้นิสิตมีตลาดที่จะออกไปทำงานได้มากยิ่งขึ้น แต่จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีและเป็นประธาน ก.พ. ในขณะนั้นได้เน้นความสำคัญของสหกรณ์มากจึงให้ใช้ชื่อว่า “คณะสหกรณ์และเศรษฐศาสตร์” เมื่อ มิถุนายน พ.ศ.2495 พร้อมทั้งได้มีการปรับปรุงชื่อแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ในช่วงเวลาเดียวกัน.

ต่อมาเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ.2499 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์สหกรณ์” และได้ย้ายมาอยู่รวมกับคณะอื่นๆ ที่บางเขน เมื่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2499 – 2500

ในปี พ.ศ.2509 ได้มีการเปลี่ยนชื่อคณะอีกครั้งหนึ่งเป็น “คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ”โดยเพิ่มวิชาขึ้นอีกหลายแขนงเพื่อให้สอด คล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้ศึกษาวิชาต่างๆ กว้างขวางขึ้นอีกด้วย โดยที่แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะนี้มาตลอด ในปี พ.ศ.2511 ได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้นใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวในการบริหารการศึกษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้เปลี่ยนฐานะของแผนกวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ซึ่งรวมทั้งแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ด้วย) ขึ้นเป็น “ภาควิชา” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2512 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์จึงกลายเป็น 1 ใน 6 ภาควิชา ของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การตลาด บัญชี เศรษฐศาสตร์เกษตร สหกรณ์ และบริหารธุรกิจ

ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2535 ได้มีการแบ่งส่วนราชการของคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจออกเป็น 2 คณะ คือ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ โดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้สังกัดในคณะเศรษฐศาสตร์มาจนกระทั่งปัจจุบัน

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

Dr_Thanu

ดร.ทนุ ศาสตราภัย

(พ.ศ. 2486-2495)
Professor-Pantum

ศาสตราจารย์ พันธุม ดิษยมณฑล

(พ.ศ. 2495-2516)
Professor-Pipat

ศาสตราจารย์ พิพัฒน์ สุจินดา

(พ.ศ. 2516-2517)
Dr_Varin

รองศาสตราจารย์ ดร.วารินทร์ วงศ์หาญเชาว์

(พ.ศ. 2517-2518)
Professor-Paisan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล กิ่งเพ็ชรรัตน์

(พ.ศ. 2518-2520)
Professor-Preeda

รองศาสตราจารย์ ปรีดา ฉันทะกุล

(พ.ศ. 2520-2523)
Dr_Udom

รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม เกิดพิบูลย์

(พ.ศ. 2523-2524)
Dr_Rengdat

รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ

(พ.ศ. 2524-2526)
Dr_Prajert

ศาสตราจารย์ ดร.ประเจิด สินทรัพย์

(พ.ศ. 2526-2532)
Dr_Jeerasak

ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์

(พ.ศ. 2532-2534)
Dr-Pradit

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชาสมบัติ

(พ.ศ. 2534-2536)
Professor-Jeerapan

รองศาสตราจารย์ จีรพรรณ กุลดิลก

(พ.ศ. 2536-2550)
Dr_ChooChip

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี

(พ.ศ. 2550- 2554)
Dr_Somsakow

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

(พ.ศ. 2554-26 พ.ค.2558)
Dr_Saksit

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลาการ

(พ.ค. 2558 - ก.พ. 2562)
page-36_036-1

รองศาสตราจารย์ ดร.โสมสกาว เพชรานนท์

(มี.ค. 2562- 28 ก.พ. 2566)
page-36_015-1

รองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

(1 มี.ค. 2566 - ปัจจุบัน)