ผลงานวิจัย 2541 - ปัจจุบัน

รหัส
อาจารย์

รายชื่ออาจารย์

ผลงานวิจัย

ปีที่พิมพ์

G 1002
ผศ.อุ่นกัง แซ่ลิ้ม
การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ธ.ค.2551

   
G 1003
รศ.จีรพรรณ กุลดิลก
โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทาง และโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน
พ.ค.2541
การผลิตและการตลาดของไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
2544
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการปรับโครง
สร้างหนี้กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการ
เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พ.ค.2546
ผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จะนำไปสู่การพัฒนากฎหมาย
และพัฒนาการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบ
กระบวนการทางศาลล้มละลายกลางกับกระบวนการ
ของบรรษัทบริการสินทรัพย์ไทย
มี.ค.2547
  พฤติกรรมและความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มีผลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Customers Behaviors and Competitive Advantage Affecting Investment of Beer Industry in Laos PDR.
ส.ค.2548
    กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับการแก้ปัญหาหนี้สินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศาลล้มละลายกลาง

มี.ค.2549

  ศักยภาพการแข่งขันของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสินค้าเกษตรที่มีผลต่อการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ The Potential Competitiveness of The People Democratic Republic of Laos in Agriculture Products to Foreign Investors
ส.ค.2549
    แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ก.ค.2550

    ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนของประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวที่มีผลต่อการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว

พ.ค.2551

    การวิเคราะห์การลงทุนในสินค้าเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยวงกลมดาว

ก.ค.2551

    แนวโน้มการลงทุนด้านปศุสัตว์ในประเทศสปป.ลาวภายใต้ภาวะการขาดแคลนอาหารของโลก

ก.ค.2552

G 1004
รศ.จีรพรรณ ชีรานนท์
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จังหวัดสมุทรปราการ)
ก.พ.2541
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จังหวัดฉะเชิงเทรา)
ก.พ.2541
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จังหวัดตรัง)
ก.พ.2541
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จังหวัดปัตตานี)
ก.พ.2541
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จังหวัดนราธิวาส)
ก.พ.2541
สถานภาพทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มี.ค.2545
สถานภาพทางการคลังเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมชายฝั่งในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
มี.ค.2545
ความคิดเห็นและปัจจัยที่มีต่อความเต็มใจจ่ายค่าสินค้า สาธารณะ : กรณีการจ่ายค่าบริการในการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ก.ค.2546
ประโยชน์ทางด้านสุนทรียที่เกิดจากการมีโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียของราษฎรในเขตควบคุมมลพิษพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ก.ค.2546
    โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง การเปรียบเทียบข้อมูลของนิสิตที่สอบไม่ผ่านวิชา 105311 (การคลัง) ระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา 2549

ก.พ.2550

    ผลกระทบของการเปิดการค้าเสรีอาเซียนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มีผลต่อการลงทุนและการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทย-ลาว

พ.ค.2551

G 1006
รศ.ดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
การประเมินผลการดำเนินงานราชทัณฑ์ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
2542
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก
2542
การศึกษาการบริการจัดเก็บค่าน้ำ
2544
Case Study on the Baby Corn Processing Industry in Thailand
2544
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พ.ค.2546
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษาจังหวัด ปทุมธานี
ส.ค.2546
ผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จะนำไปสู่การพัฒนากฎหมายและพัฒนาการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพกรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลายกลางกับกระบวนการของบรรษัทบริการสินทรัพย์ไท
มี.ค.2547
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮ้าและการประเมิน คุณภาพของโครงการหลังการขาย :กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ส.ค.2547
กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับการแก้ปัญหาหนี้สินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศาลล้มละลายกลาง

มี.ค.2549

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส.ค.2549
    โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Map Ta Phut Botanic Park บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มี.ค. 2550

    แนวโน้มการลงทุนด้านปศุสัตว์ในประเทศสปป.ลาวภายใต้ภาวะการขาดแคลนอาหารของโลก

ก.ค.2552

G 1007
อ.ชยันต์ พิภพลาภอนันต์
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาดอกไม้ประดิษฐ์
มี.ค.2545
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักสาน
มี.ค.2545
    โครงการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย

ส.ค.2552

G 1008
อ.วิษณุ อรรถวานิช
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
มี.ค.2548
ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย.2548
    โครงการวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ม.ค.2550

    ชุดโครงการวิจัยเรื่อง"ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการย่อยที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์"

ม.ค.2550

G 1009
ผศ.ดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ
ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย.2548
    โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

มี.ค.2549

    โครงการวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ม.ค.2550

    ชุดโครงการวิจัยเรื่อง"ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการย่อยที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์"

ม.ค.2550

    โครงสร้างและการประมาณการแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย

ก.ค.2550

    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา

ก.ย.2551

    การทดสอบผลแห่งการทดแทนกันระหว่างพลังงานกับปัจจัยการผลิตอื่น ๆ ในการผลิตรายสาขาของไทย

ส.ค.2552

     
G 1010
อ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร
การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มี.ค.2550
    โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ย.2550

     
G 1011
รศ.ดร.เรืองเดช ศรีวรรธนะ
โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล"
มี.ค.2548
     
G 1012
อ.ดร.วัลลภัคร์ พลทรัพย์
Envelope Backs or The Gold Standard : Choosing The Accuracy of Natural Resource Damage Assessment

ส.ค.2549

    โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ย.2550

    ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานและระยะเวลาการว่างงานของแรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร

มิ.ย.2552

       
G 1014
อ.ดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย
Stock Returns and the Macroeconomic Environment Prior to the Asian Crisis in Selected Southeast Asian Countries
ส.ค.2548
    "Volatility Spillovers and Contagion During the Asian Crisis" Evidence from Six Southeast Asian Stock Markets

เม.ย.2549

    โครงการวิจัยประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ม.ค.2550

    ชุดโครงการวิจัยเรื่อง"ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิตบัณฑิตกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการย่อยที่ 6 คณะเศรษฐศาสตร์"

ม.ค.2550

    โครงการศึกษาผลกระทบจากการทำ FTA สำหรับภาคเกษตรกรรม

ก.ย.2550

    A Testing on Time-varying Parameter of Factors Affecting GDP Growth of Thailand

ก.ย.2551

     
G 1016
รศ.วรนันท์ กิตติอัมพานนท์
ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย.2548
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร
ส.ค.2549
    โครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของนิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคพิเศษ : วิชา 104451 (เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศภาคปลาย ปีการศึกษา 2549)

พ.ค.2550

 
G 1017
รศ.ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์
โครงการสำรวจพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศปี 2543
เม.ย.2544
โครงการการวิเคราะห์การประเมินผลแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544 - พ.ศ. 2545
ต.ค.2545
G 1018
ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์
การศึกษาการบริการจัดเก็บค่าน้ำ
2544
โครงการฝึกอบรมเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากมาตรการควบคุมมลพิษ
ส.ค.2545
โครงการฝึกอบรมแรงงานคืนถิ่นเพื่อสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาค
ธ.ค.2545
ผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส.ค.2547
    โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ก.ย.2548
โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์จากการใช้น้ำมันไบโอดีเซล  โครงการนำร่อง : การวิจัยสาธิตการผลิตและการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์รับจ้างสองแถวในจังหวัดเชียงใหม่
มิ.ย.2549
    International Labor Migration and the Contribution to Thai Economy : Some Macro Perspectives มี.ค.2550
    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการส่งด่วนพิเศษ

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการโทรคมนาคม

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ภาคผนวก

ก.ย.2550

    การศึกษาความเหมาะสมโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร

พ.ย.2550

G 1024
รศ.ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินผลความยากจนแบบมีส่วนรวมของประเทศไทยกรณีศึกษาปริมณฑล กรุงเทพฯ
ก.พ.2546
G 1026
ผศ.ดร.สังเวียน จันทร์ทองแก้ว
G 1027
ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ธ.ค.2545
การปรับโครงสร้างและระบบงานของกระทรวงกลาโหมในศตวรรษที่ 2
พ.ย.2546
G 1029
ผศ.วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์
โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
ธ.ค.2545
โครงการฝึกอบรมแรงงานคืนถิ่นเพื่อสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาค
ธ.ค.2545
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ค.2546
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง และอินทนนท์ กม.31 จังหวัดเชียงใหม่
ธ.ค.2547
โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล"
มี.ค.2548
    โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
มี.ค.2548
    โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เม.ย.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์จากทองเหลืองจังหวัดพิษณุโลก

ธ.ค.2550

    การพัฒนาตัวชี้วัดธรรมาภิบาลการบริหารจัดการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ธ.ค.2551

       
G 1034
อ.ดร.จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์
โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทาง และโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน
พ.ค.2541
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาตำบลทะเลชุปศร และตำบลท่าวุ้ง
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ก.ย.2547
G 1036
รศ.ดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล
การเฝ้าระวังโรคเอดส์ระดับมหาวิทยาลัยและมัธยมศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย.2541
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดและโอกาสทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือ :
กรณีศึกษาผ้าทอตีนจกพื้นเมืองของจังหวัดแพร่
มี.ค.2545
รายงานผลการศึกษาโครงการประเมินผลความยากจนแบบมีส่วนรวมของประเทศไทยกรณีศึกษาปริมณฑล กรุงเทพฯ
ก.พ.2546
แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทยที่เน้นทางด้านการเกษตรอันนำไปสู่การพัฒนาตนเองที่ยั่งยืน
ส.ค.2546
โครงการศึกษาผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของการวางท่อก๊าซธรรมชาติ เส้นที่สาม
ก.พ.2547
โครงการความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา
ธ.ค.2547
ผลกระทบของการติดเชื้อ เอชไอวี/เอดส์ ต่อกรอบการทำงานด้านเศรษฐกิจมหภาคและผลิตภาพการผลิตของประเทศไทย
มิ.ย.2548
การศึกษาเพื่อคาดคะเนผลกระทบความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีไทย และ สหรัฐอเมริกาที่มีต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นของประเทศไทย
ส.ค.2549
    การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพื้นฐานทางด้านคุณธรรม และ จริยธรรม ทางด้านธุรกิจของสังคมไทยใน ภายใต้ยุคการติดต่อสื่อสารโลกาภิวัฒน์จากมุมมองของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาพุทธ

ก.ค.2550

    กลยุทธ์การดำเนินงานของตระกูลเมดิซี่ ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของฟลอเรนซ์ระหว่างช่วงศตวรรษที่ 13-17

ก.ค.2551

    กลยุทธ์การดำเนินงานของพ่อค้าชาวเวนิส ที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของเวนิสระหว่างช่วงศตวรรษที่ 11-18 Century

ก.ค.2552

G 1037
รศ.ดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : การวัดคุณภาพชีวิตของประชากรไทย
2541
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและประชากรเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดการออมในประเทศไทย
2542
โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนเพื่อพัฒนาภาวะโภชนาการของเยาวชน
2542
โครงการส่งเสริมการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรในครัวเรือนโดยใช้แรงงานผู้สูงอายุ
2542
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาอบต.ท่าปาลาและอบต.เพนียด จังหวัดลพบุรี
2543
โครงการฐานข้อมูลเพื่อการบริการวิชาการ
2544
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
2544
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
2544
การสำรวจภาวะการเข้าออกงานและความต้องการแรงงาน
2544
ศักยภาพในการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
2544
การศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
2545
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
มิ.ย.2545
แนวทางในการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสู่การแข่งขันทางการค้า
มิ.ย.2545
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
มิ.ย.2545
โครงการการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียน
มิ.ย.2545
โครงการการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสมรรถนะในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา อบต.เพนียด
ส.ค.2545
โครงการแนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาตำบลเขาสามยอดและตำบลชอนน้อย
ส.ค.2545
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
ต.ค.2545
โครงการฝึกอบรมแรงงานคืนถิ่นเพื่อสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาค
ธ.ค.2545
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา อบต.เขาพระงาม
ม.ค.2546
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษา อบต.บางกระพี้
มี.ค.2546
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษา อบต.พัฒนานิคม บ้านกล้วย จังหวัดลพบุรี
พ.ค.2546
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยไปปฏิบัติ
พ.ค.2546
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ค.2546
โครงการทดลองสร้างยุวเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
ส.ค.2546
ผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริง
และอัตราการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส.ค.2547
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาตำบลทะเลชุปศร และ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ก.ย.2547
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง และอินทนนท์ กม.31 จังหวัดเชียงใหม่
ธ.ค.2547
    โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาจำแนกตามพื้นที่กลุ่มภาคกลาง(นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี)

ก.ค. 2548

โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ก.ย.2548
โครงการแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการจ้าง
ก.ย.2548
    โครงการการจัดทำคู่มือพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ธ.ค.2548

    โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอินทนนท์ ขุนวาง ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อกและวัดจันทร์

ม.ค.2549

    โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

มี.ค.2549

    การวิเคราะห์กระบวนการงานด้านการผลิตของสถานประกอบการ

ต.ค.2549

    โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ต.ค.2549

    การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มี.ค.2550
    โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Map Ta Phut Botanic Park บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มี.ค. 2550

    โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เม.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการส่งด่วนพิเศษ

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการโทรคมนาคม

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ภาคผนวก

ก.ย.2550

    โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ต.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้จังหวัดหนองคาย

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จังหวัดปทุมธานี

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมชาจังหวัดเชียงราย

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมข้าวจังหวัดศรีสะเกษ

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทะเลแช่แข็งจังหวัดสงขลา

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งประดิษฐ์จากทองเหลืองจังหวัดพิษณุโลก

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ก.ย.2551

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัทยาจังหวัดชลบุรี

ก.ย.2551

    โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประสานงานคลัสเตอร์

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมรังนกภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราช

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องเงินบ้านวัวลายจังหวัดเชียงใหม่

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมกาแฟจังหวัดเชียงใหม่

ก.ย.2551

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสปาจังหวัดปทุมธานี

ก.ย.2551

    โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม

พ.ย.2551

    โครงการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย

ส.ค.2552

G 1038
อ.ดร.อรุณ เกียระสาร
โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทาง และโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน
พ.ค.2541
G 1040
ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์
โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทาง และโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน
พ.ค.2541
โครงการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ : ผลกระทบที่มีต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย (กรณีศึกษาพันธกรณีของแกตต์ อาเซียน และเอเปค)
มิ.ย.2541
แนวทางในการคุ้มครองและพัฒนาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการสู่การแข่งขันทางการค้า
มิ.ย.2545
โครงการฝึกอบรมแรงงานคืนถิ่นเพื่อสนองความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาค
ธ.ค.2545
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในการนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไปปฏิบัติ
พ.ค.2546
การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ของแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2544-2545 : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ส.ค.2546
โครงการทดลองสร้างยุวเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม
ส.ค.2546
ผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส.ค.2547
    โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาจำแนกตามพื้นที่กลุ่มภาคกลาง(นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี)

ก.ค.2548

โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ก.ย.2548
โครงการแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการจ้าง
ก.ย.2548
    โครงการการจัดทำคู่มือพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ธ.ค.2548

โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

มี.ค.2549

    โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ต.ค.2549

    การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มี.ค.2550
    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบริการส่งด่วนพิเศษ

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : แรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการโทรคมนาคม

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : บริการคอมพิวเตอร์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ก.ย.2550

    โครงการส่งเสริมการมีบทบาทเชิงรุกของไทยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : ภาคผนวก

ก.ย.2550

    โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ต.ค.2550

    โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ย.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี

ธ.ค.2550

G 1042
ผศ.ดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์
An Information-Theoretic Approach for Identifying Utility Functional Form : With An Application in Describing Risk
Behavior of Thai Farmers.
ส.ค.2545
    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายใต้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาครายสาขา

ก.ย.2551

    ผลเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ : กรณีประเทศเกาหลีใต้และประเทศไทย

ส.ค.2552

G 1043
ศ.ดร.ชลลดา หลวงพิทักษ์
The Thai Financial Sector after the Bubble Economy
มี.ค.2542
The Monetary Economic Development in Thailand
มี.ค.2544
Survey of Household Saving Behavior in Bangkok
(2542)
ธ.ค.2544
Survey of Household Saving Behavior in Bangkok
(2545)
มี.ค.2545
The Development of Thai Financial System in Thailand
พ.ค.2545
    โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ย.2550

    บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ค.2551

G 1044
ผศ.วรพจน์ อุดมรัตน์
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จ.ฉะเชิงเทรา)
ก.พ.2541
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จ.สมุทรปราการ)
ก.พ.2541
G 1045
รศ.ดร.สันติยา เอกอัคร
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ : กรณีศึกษาเปรียบเทียบศาลล้มละลายกลางกับสำนักงานคณะกรรมการ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พ.ค.2546
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ส.ค.2546
ผลกระทบจากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้จะนำไปสู่การพัฒนากฎหมายและพัฒนาการใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการทางศาลล้มละลายกลางกับกระบวนการของบรรษัทบริการสินทรัพย์ไทย
มี.ค.2547
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮ้าและการประเมิน คุณภาพของโครงการหลังการขาย : กรณีศึกษาจังหวัด ปทุมธานี
ส.ค.2547
    กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้กับการแก้ปัญหาหนี้สินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในศาลล้มละลายกลาง

มี.ค.2549

    การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ของตลาดที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร ส.ค.2549
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้รายงานผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตวิชานโยบายทางเสรษฐศาสตร์ธุรกิจ (รหัสวิชา 110451) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2549
พ.ค.2550
G 1046
ผศ.สุมาลี พุ่มภิญโญ
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาดอกไม้ประดิษฐ์
2545
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักสาน
มี.ค.2545
    โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ย.2550

G 1047
รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท์
การศึกษาพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ก.ค.2543
โครงการระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
พ.ย.2543
โครงการการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย
มิ.ย.2545
โครงการการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (ครั้งที่ 1)
มิ.ย.2545
แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ส.ค.2545
โครงการการประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยชิงปฏิบัติการและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนระดับความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในเขตภาคกลางตอนบนของประเทศไทย (ครั้งที่ 2)
พ.ค.2546
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง และอินทนนท์ กม.31 จังหวัดเชียงใหม่
ธ.ค.2547
โครงการการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม "การจัดการและการวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบล"
มี.ค.2548
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
มี.ค.2548
โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอินทนนท์ ขุนวาง ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อกและวัดจันทร์

ม.ค.2549

    แนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ : กรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ธ.ค.2549

    โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ Map Ta Phut Botanic Park บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

มี.ค. 2550

    โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เม.ย.2550

    โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ต.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมแม่พิมพ์จังหวัดปทุมธานี

ธ.ค.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

ก.ย.2551

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพัทยาจังหวัดชลบุรี

ก.ย.2551

    โครงการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนของประเทศไทย

ส.ค.2552

G 1049
ศ.เรวัตร ธรรมาอภิรมย์
โครงการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับการพัฒนาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เร่งด่วน (จ.ปัตตานี,นราธิวาส,ตรัง)จังหวัดละ 1 เล่ม
ก.พ.2541
โครงการศึกษาผลกระทบลู่ทาง และโอกาสของการเปิดเสรีด้านการลงทุน
พ.ค.2541
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาดอกไม้ประดิษฐ์
2545
สถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดโอกาสทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านภายใต้โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาเครื่องจักสาน
มี.ค.2545
การประเมินผลความสำเร็จของกลุ่มผู้ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ภายใต้โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดแพร่
ส.ค.2547
ทัศนคติของผู้ประกอบการและความคิดเห็นของศิษย์เก่าที่มีต่อหลักสูตร เศรษฐศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เม.ย.2548
ประสิทธิภาพและแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุนของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอป่าคิ้ว จังหวัดยโสธร
พ.ค.2548
    โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาจำแนกตามพื้นที่กลุ่มภาคกลาง(นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี)

ก.ค.2548

G 1051
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์
โครงการประเมินการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน
มิ.ย.2547
       

G 1052

อ.ดร.วุฒิยา สาหร่ายทอง

โครงการผลกระทบทางการค้าของไทยอันเนื่องมาจากการชะลอการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา

พ.ย.2550

    การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปไม้จังหวัดหนองคาย

ธ.ค.2550

       

G 1053

อ.ดร.วรดี  จงอัศญากุล

การประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

ธ.ค.2550

    กิจกรรมการประเมินศักยภาพกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรสปาจังหวัดปทุมธานี

ก.ย.2551

 
อ.นาวิน เยาวพลกุล
 
   
   
อ.สมหมาย อุดมวิทิต
แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาอบต.เขาสามยอดและอบต.ชอนน้อย จังหวัดลพบุรี
ส.ค.2545
  ผลิตภาพแรงงาน ความสัมพันธ์ระหว่างค่าจ้างที่แท้จริงและอัตราการจ้างงาน และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม่
ส.ค.2547
  แนวทางในการวางแผนระดับชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน :กรณีศึกษาตำบลทะเลชุปศร และ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ก.ย.2547
  โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยว และปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอ่างขาง และอินทนนท์ กม.31 จังหวัดเชียงใหม่
ธ.ค.2547
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางตอนบน
มี.ค.2548
    โครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายสาขาจำแนกตามพื้นที่กลุ่มภาคกลาง(นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง ชัยนาท ลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี)

ก.ค.2548

  โครงการความเป็นไปได้ในการกำหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่อาจดำเนินการเองได้และแนวทางการพัฒนาพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543
ก.ย.2548
  โครงการแนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์ในรัฐวิสาหกิจโดยผู้บริหารสูงสุดที่มาจากการจ้าง
ก.ย.2548
    โครงการการจัดทำคู่มือพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

ธ.ค.2548

    โครงการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์ โครงข่ายการท่องเที่ยวอินทนนท์ ขุนวาง ทุ่งหลวง แม่แฮ แม่สะป๊อกและวัดจันทร์

ม.ค.2549

    โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจนตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

มี.ค.2549

    โครงการจัดทำสถิติผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรม

ต.ค.2549

    การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม มี.ค.2550
โครงการศึกษาความเหมาะสมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กลางการค้าตลาดขายปลีก ขายส่ง และตลาดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มชุมชน จังหวัดสมุทรปราการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

เม.ย.2550

    โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ต.ค.2550

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-0739, 0-2561-3474, 0-2942-8048 ,0-2579-8714 โทรสาร 0-2561-3474 ต่อ 501 , 0-2579-8739 เบอร์ภายใน 1541