خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MEcon
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MEcon


ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต , ศ.ม.
Master of Economics, M.Econ.
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็น 38 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
  1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
  1.2 วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
2. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

รายการวิชา
1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
  1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
       102597 สัมมนา (Seminar) 1,1
  1.2 วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
       107511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Advanced Quantitative Analysis for Economists) 3(3-0)
       107591 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research Methodology in Economics) 3(3-0)
       108511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค I (Microeconomic Theory I) 3(3-0)
       108512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค I (Macroeconomic Theory I) 3(3-0)

2. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากหมวดวิชาใดหมวดวิชาหนึ่ง จากหมวดวิชาต่อไปนี้

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
101521 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ (Theory of Economic Development) 3(3-0)
101531 ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจ (Theory of Economic Planning) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
103531 เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูง (Advanced Labour Economics) 3(3-0)
103541 เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Economics of Industrial Organization) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
104521 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Theory) 3(3-0)
104531 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Finance Theory) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
105521 ทฤษฎีการเงินขั้นสูง (Advanced Monetary Theory) 3(3-0)
105531 ทฤษฎีการคลังขั้นสูง ( Advanced Public Finance Theory) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
101533 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ (Economics of Project Analysis) 3(3-0)
106521 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advanced Environmental Economics) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค
109521 เศรษฐศาสตร์ขนส่งขั้นสูง (Advanced Transportation Economics) 3(3-0)
109523 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูง (Advanced Traffic Management Economics) 3(3-0)

ให้เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน
101521 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ (Theory of Economic Development) 3(3-0)
101531 ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจ (Theory of Economic Planning) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม
103531 เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูง (Advanced Labour Economics) 3(3-0)
103541 เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Economics of Industrial Organization) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
104521 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Theory) 3(3-0)
104531 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Finance Theory) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
105521 ทฤษฎีการเงินขั้นสูง (Advanced Monetary Theory) 3(3-0)
105531 ทฤษฎีการคลังขั้นสูง ( Advanced Public Finance Theory) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
101533 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ (Economics of Project Analysis) 3(3-0)
106521 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advanced Environmental Economics) 3(3-0)

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค
109521 เศรษฐศาสตร์ขนส่งขั้นสูง (Advanced Transportation Economics) 3(3-0)
109523 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูง (Advanced Traffic Management Economics) 3(3-0)


3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
102599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-12

คำอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและวางแผน (Economics of Development and Planning)
101521 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจ (Theory of Economic Development) 3(3-0)
ทฤษฎีความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้ทฤษฎีพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา การศึกษาเฉพาะกรณีของประเทศกำลังพัฒนา

101531 ทฤษฎีการวางแผนเศรษฐกิจ (Theory of Economic Planning) 3(3-0)
วิธีการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจ เทคนิคของปัจจัยการผลิตและผลผลิตเทคนิคบัญชีรายได้ ประชาชาติและการวางกำหนดการในการวางแผน วิธีการจัดเตรียมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การวางเป้าหมายและคาดคะเนความจำเริญเติบโตทางเศรษฐกิจการวิเคราะห์ปัญหาเฉพาะเรื่องของประเทศที่กำลังพัฒนา

101532 การวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น (Regional Development Planning) 3(3-0)
ปัญหาของการพัฒนาระดับท้องถิ่นในประเทศที่กำลังพัฒนา วิธีการและเทคนิคของการวางแผนระดับท้องถิ่น

101533 เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์โครงการ (Economics of Project Analysis) 3(3-0)
บทบาทของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์โครงการ การปรับค่าลงทุนผลผลิตและปัจจัยการผลิตให้สอดคล้องกับสภาพความหายากหาง่ายของสิ่งของเหล่านั้นการพิจารณาโครงการภายใต้วัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติมจากหลักประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และการกำหนดอัตราหักลดที่ใช้ในการจัดทำความเหมาะสมของโครงการ

101522 การพัฒนาเศรษฐกิจชนบท (Rural Economic Development) 3(3-0)
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา เทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจชนบท ลักษณะพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของชนบท ของประเทศที่กำลังพัฒนาและของประเทศไทย อาทิ การบริโภค การใช้แรงงานการออมและการสะสมทุน การใช้ที่ดินการผลิตและการตลาด ตลอดจนแนวทางการพัฒนาชนบท

101523 เศรษฐศาสตร์นครขั้นสูง (Advanced Urban Economics) 3(3-0)
ทฤษฎีและหลักวิเคราะห์และพัฒนาเกี่ยวกับนคร วิธีการเทคนิคของการวางแผนนคร

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (General Economics)
102531 ระบบเศรษฐกิจเปรียบเทียบขั้นสูง (Advanced Comparative Economic Systems) 3(3-0)
วิเคราะห์ทฤษฎีของทุนนิยม สังคมนิยมและมาร์กซิสต์ ทฤษฎีฟาสซิสต์และนาซี และศึกษาเปรียบเทียบถึงการปฎิบัติงานของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและแบบสังคมนิยมในประเทศต่างๆ บางประเทศ ตลอดจนการวางแผนเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้น

102597 สัมมนา (Seminar) 1
การนำเสนอและอภิปรายหัวข้อที่น่าสนใจทางเศรษฐศาสตร์ในระดับปริญญาโท

102599 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 1-12
การค้นคว้าวิจัยขั้นปริญญาโทแล้วเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนะ

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และอุตสาหกรรม (Human Resources and Industrial Economics)
103516 เศรษฐศาสตร์การจัดการขั้นสูง (Advanced Managerial Economics) 3(3-0)
วิเคราะห์และประยุกต์ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจทางธุรกิจที่เกี่ยวกับความต้องการของตลาดการผลิตและต้นทุน การกำหนดราคา การลงทุนและกลยุทธทางธุรกิจในการลงทุน และการจัดการ ตลอดจนการกำหนดนโยบายในการบริหาร

103521 เศรษฐศาสตร์การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ขั้นสูง (Advanced Economics of Human Resources Investment) 3(3-0)
การวิเคราะห์ทฤษฎีและแบบจำลองการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมถึงการลงทุนในการศึกษา การฝึกอบรม การอพยพ และสุขภาพอนามัย บทบาทของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ตลอดจนการวางแผนกำลังคนและนโยบายที่จะให้บรรลุการจ้างงานเต็มที่

103531 เศรษฐศาสตร์แรงงานขั้นสูง (Advanced Labour Economics)
วิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับอุปทานและอุปสงค์แรงงานขององค์การธุรกิจและของตลาด 3(3-0)
ค่าจ้างและการว่าจ้างแรงงานในตลาดแข่งขันและตลาดที่ขาดการแข่งขันบทบาทของสหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้างการกำหนดและรัฐบาลในตลาดแรงงานตลอดจนนโยบายการเพิ่มรายได้และสวัสดิการของแรงงาน

103532 เศรษฐศาสตร์แรงงานสัมพันธ์ขั้นสูง (Advanced Economics of Labour Relations) 3(3-0)
การศึกษาและวิเคราะห์ทฤษฎีต่างๆ และแนวคิดของการแรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วม โครงสร้างและบทบาทของสถาบันต่างๆ ในตลาดแรงงาน การวิเคราะห์ปัญหานโยบาย และมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศที่กำลังพัฒนา

103541 เศรษฐศาสตร์การจัดองค์การอุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Economics of Industrial Organization) 3(3-0)
การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์การจัดองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมองค์การ การวางแผนการผลิตและดำเนินงานอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงการต่างๆ ในการบริหารงานอุตสาหกรรมและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

103542 เศรษฐศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมขั้นสูง (Advanced Economics of Industrialization) 3(3-0)
วิเคราะห์แบบแผนและกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม บทบาทของอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจหลักนโยบายและวิธีการพัฒนาอุตสาหกรรม

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Economics)
104521 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Theory) 3(3-0)
วิเคราะห์ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศโดยละเอียด ผลของการค้าที่จะมีต่อการจ้างแรงงานและการกระจายรายได้การทดสอบทฤษฎี ผลของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของทฤษฎีที่จะมีต่อข้อสรุปของทฤษฎี ผลของความก้าวหน้าทางวิทยาการที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศ แนวความคิดใหม่ทางทฤษฎีเกี่ยวกับการค้า ทฤษฎีการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ปัญหาการค้าของประเทศที่กำลังพัฒนา

104522 นโยบายการค้าระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Trade Policy) 3(3-0)
วิเคราะห์นโยบายอากรขาเข้าเพื่อเพิ่มสวัสดิการทางเศรษฐกิจ และเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศนโยบายรักษาเสถียรภาพของมูลค่าและราคาสินค้าขั้นปฐมนโยบายการค้าเสรีในทางทฤษฎีและปฎิบัติ บทบาทและปัญหาการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและการถ่ายทอดวิทยาการระหว่างประเทศ บรรษัทข้ามชาติ ประเทศที่กำลังพัฒนาในระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันองค์ประกอบทางเศรษฐกิจและการเมืองของอำนาจทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

พื้นฐาน: 104521

104531 ทฤษฎีการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Finance Theory) 3(3-0)
ตลาดเงินตราระหว่างประเทศและเสถียรภาพ ระบบอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการชำระเงิน อัตราแลกเปลี่ยนและผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ ผลของเศรษฐกิจภายในประเทศต่ออัตราแลกเปลี่ยนและดุลการชำระเงิน ทฤษฎีการปรับตัวของดุลการชำระเงิน ตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักต่างๆ ผลกระทบระหว่างประเทศทางเศรษฐกิจและการเงิน ความคล่องตัวทางการเงินระหว่างประเทศ ทุนสำรองและขนาดที่เหมาะสม

104532 นโยบายการเงินระหว่างประเทศขั้นสูง (Advanced International Finance Policy) 3(3-0)
นโยบายเกี่ยวกับระบบการกำหนดค่าอัตราแลกเปลี่ยน การแทรกแซงตลาดเงินระหว่างประเทศ นโยบายเกี่ยวกับระบบอัตราแลกเปลี่ยน การปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนระบบต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงได้กับดุลภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศ การปฎิรูปและการเปลี่ยนโครงสร้างของความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่างประเทศ การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและนโยบายการเงินภายใน
ประเทศ

พื้นฐาน: 104531

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง (Monetary Economics and Public Finance)
105521 ทฤษฎีการเงินขั้นสูง (Advanced Monetary Theory) 3(3-0)
ภาคการเงินในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของเคนส์ เศรษฐศาสตร์สำนักเดิม อุปสงค์สำหรับเงินตรา และทฤษฎีที่ใช้อธิบายทฤษฎีปริมาณเงิน และทฤษฎีว่าด้วยการเลือกถือหลักทรัพย์ทางการเงิน ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการเงินกับทฤษฎีมูลค่า อุปทานของเงินตราและอัตราดอกเบี้ย

105522 นโยบายการเงินขั้นสูง (Advanced Monetary Policy) 3(3-0)
อุปสงค์ต่อการถือเงินและอุปทานของเงิน เป้าหมายและมาตรการของนโยบายการเงินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางการเงินต่อราคาสินค้า อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไป นโยบายการเงินของไทย และของประเทศต่าง ๆ

พื้นฐาน: 105521

105531 ทฤษฎีการคลังขั้นสูง (Advanced Public Finance Theory) 3(3-0)
หน้าที่ทางเศรษฐกิจ และการคลังของรัฐบาล การกระจายอำนาจทางการคลัง หลักเกณฑ์ของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หลักเกณฑ์ในการกำหนดปริมาณการผลิตสินค้าสาธารณะ กระบวนการทางการเมืองของการกำหนดกิจกรรมทางการคลังของรัฐบาล กิจกรรมการผลิตในภาคเอกชนที่รัฐต้องแทรกแซง บทบาทของรัฐบาลทางด้านการกระจายรายได้ การเก็บภาษีและผลทางด้านความต้องการทำงาน การบริโภค การลงทุน ราคา และปริมาณการผลิต

105532 นโยบายการคลังขั้นสูง (Advanced Fiscal Policy) 3(3-0)
เป้าหมายและมาตรการของนโยบายการคลัง ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อการจ้างงาน เสถียรภาพของเงินตรา การค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของภาครัฐบาล และการลงทุนของภาคเอกชน นโยบายการจัดการหนี้สาธารณะ นโยบายการคลังของไทย

พื้นฐาน: 105531

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resource and Environmental Economics)
106521 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมขั้นสูง (Advanced Environmental Economics) 3(3-0)
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ใช้วิเคราะห์การตัดสินใจ และการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การตัดสินใจระหว่างการสงวนทรัพยากรกับการใช้ไปเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การวางนโยบายระยะยาวเกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมต่างๆ ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

106522 เศรษฐศาสตร์ภูมิศาสตร์ (Geographical Economics) 3(3-0)
ความสำคัญและผลกระทบของปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อจำนวนประชากรความหนาแน่นและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ การผลิตทางการเกษตร การอุตสาหกรรม การคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ ผลกระทบของปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์ ต่อนโยบาย และการวางแผนเศรษฐกิจและสังคม

106523 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพลังงาน (Economics of Energy) 3(3-0)
ทรัพยากรทางด้านพลังงานต่างๆ การใช้พลังงานอย่างมีเหตุผล พลังงานกับสภาพแวดล้อม พลังงานกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายและการวางแผนพลังงาน

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ (Quantitative Economics)
107511 การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูงสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (Advanced Quantitative Analysis for Economists) 3(3-0)
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อใช้วิเคราะห์ปัญหา ในทางเศรษฐศาสตร์ และในการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ในด้านคณิตศาสตร์ ปัญหาในการแสวงหาจุด เหมาะสม การแสวงหากำไรสูงสุด การคำนวณหาฟังก์ชั่นต้นทุน ฟังก์ชั่นอุปสงค์ความสัมพันธ์ของเวลากับมูลค่าของเงินแบบจำลองความเจริญเติบโต ในด้านสถิติการสร้างสมมติฐานและการทดสอบต่างๆ การทดสอบไคสแควร์และนอนพาราเมตริก เทคนิคการออกแบบการทดลอง และการวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอย และสหสัมพันธ์ การตัดสินใจทางสถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์

107521 คณิตเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง Ι (Advanced Mathematical Economics Ι) 3(3-0)
การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์กับทฤษฎีต่าง ๆ ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจเชิงสถิติ เปรียบเทียบและเชิงพลวัตการวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีกำหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการเสี่ยง และการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต

107522 เศรษฐสถิติขั้นสูง (Advanced Economic Statistics) 3(3-0)
การประยุกต์ทฤษฎีสถิติต่างๆ กับปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์ การสร้างแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ และการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้สถิติเป็นเครื่องมือ การสุ่มตัวอย่าง การประมาณการ ทฤษฎีความน่าจะเป็น และการแจกแจงความน่าจะเป็น การสร้างสมมติฐาน และการทดสอบการตัดสินใจในทางธุรกิจภายใต้สภาวะต่างๆ
การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา และการใช้เลขดัชนีการวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน และสถิติแบบนอนพาราเมตริกซ์

107523 เศรษฐมิติขั้นสูง Ι (Advanced Econometrics Ι) 3(3-0)
การประยุกต์ใช้วิธีทางเศรษฐมิติสำหรับปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ การใช้สมการถดถอยเส้นตรง การประมาณค่าด้วยวิธีของความน่าจะเป็นสูงสุด วิธีกำลังสองน้อยที่สุด ความน่าจะเป็นสูงสุด กรณีทราบข้อเท็จจริงเต็มที่และทราบข้อเท็จจริงจำกัด ปัญหาการมีข้อมูลน้อย และการใช้ข้อมูลที่ทราบก่อนในการประมาณค่า

107524 กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ (Advanced Mathematical Programming for Economic Applications) 3(3-0)
แนวความคิด ทฤษฎีของกำหนดการเชิงเส้น และกำหนดที่มิใช่เชิงเส้น การใช้กำหนด การเชิงเส้นในการแก้ปัญหาในสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริง การใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในการวิเคราะห์ในทางธุรกิจ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรม ปัจจัยการผลิตและผลผลิตดุลภาพทั่วไปทางเศรษฐกิจ และทฤษฎีการเสี่ยง

107525 การวิจัยปฎิบัติการขั้นสูงทางเศรษฐศาสตร์ (Advanced Operation Research for Economic Applications) 3(3-0)
ทฤษฎี แนวความคิด และปัญหาในการปฎิบัติของวิธีการวิจัยสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ การแก้ปัญหาสินค้าคงคลังในสภาวะต่างๆ การวิเคราะห์เส้นทางวิกฤต ทฤษฎีทดแทน ทฤษฎีคิวส์ กำหนดการที่มิใช่เชิงเส้น วิธีการวัดผลและทบทวนการตัดสินใจภายใต้สภาวะไม่แน่นอน และเมื่อมีข้อมูลเพิ่มเติม

107526 การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิตขั้นสูง (Advanced Input-output Analysis) 3(3-0)
แนวความคิด และทฤษฎีขั้นสูงของการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต และผลผลิต การนำวิธีการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต และผลผลิตไปประยุกต์ใช้กับปัญหาต่างๆ ทางเศรษฐศาสตร์

107591 วิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Research Methodology in Economics) 3(3-0)
ระเบียบวิธีวิจัย โดยการประยุกต์วิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ เพื่อให้มีความสามารถในการทำวิจัยและวิเคราะห์ปัญหาเศรษฐกิจ การตั้งข้อสมมติฐาน การสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ และการอนุมานค่าของแบบจำลองต่างๆ ตลอดจนการประยุกต์แบบจำลองที่สร้างขึ้น

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (Economic Theory)
108511 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค Ι (Microeconomic Theory Ι) 3(3-0)
การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอรรถประโยชน์ และการแสวงหาอรรถประโยชน์สูงสุด ฟังก์ชันอุปสงค์ ทฤษฎีว่าด้วยความพึงพอใจที่ปรากฏชัดออกมาปัญหาว่าด้วยการเลือกสถานการณ์แห่งการเสี่ยง ฟังก์ชันการผลิตและพฤติกรรมในการแสวงหากำไรสูงสุด การกำหนดราคาในตลาดที่มีการแข่งขันโดยสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันกึ่งผูกขาด ตลาดที่มีผู้ขายน้อย ตลาดผู้ขายผูกขาด ตลาดผู้ซื้อน้อย และตลาดผู้ซื้อผูกขาด

108512 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค Ι (Macroeconomic Theory Ι) 3(3-0)
การวิเคราะห์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ในระดับสูงที่เกี่ยวกับผลผลิต และการจ้างทำงานเศรษฐศาสตร์มหภาค ตามแนวความคิดของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเดิม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีปริมาณเงิน ค่าจ้าง ราคา การจ้างทำงาน การออม การลงทุน และอัตราดอกเบี้ย เศรษฐศาสตร์มหภาค ตามแนวคิดของเคนส์ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจ้างทำงาน ฟังก์ชันการบริโภค และการออมฟังก์ชันการลงทุน ทฤษฎีว่าด้วยเงินเฟ้อ และความจำเริญเติบโตในทางเศรษฐกิจ

108531 เศรษฐศาสตร์สวัสดิการขั้นสูง (Advanced Welfare Economics) 3(3-0)
แนวคิดและทฤษฎีขั้นสูงของสวัสดิการทางเศรษฐกิจ เงื่อนไขที่เหมาะสม การเลือกกฎเกณฑ์ของสวัสดิการสังคม และการกระจายสวัสดิการ

พื้นฐาน: 108511

108541 ทฤษฎีความจำเริญเติบโตขั้นสูง (Advanced Growth Theory) 3(3-0)
ทฤษฎีหรือแบบจำลองประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความจำเริญเติบโต แบบจำลองของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเดิมในแนวใหม่ แบบจำลองของเคนส์ แบบจำลองก้าวหน้าทางเทคนิค ทฤษฎีว่าด้วยการวิภาค และความจำเริญเติบโตแบบจำลองความจำเริญเติบโตทั้งเอกภาค และทวิภาค ความจำเริญเติบโตในระดับที่เหมาะสมที่สุด และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

108551 ประวัติทรรศนะทางเศรษฐกิจขั้นสูง (Advanced History of Economic Thoughts) 3(3-0)
การวิเคราะห์แนวความคิดทางเศรษฐศาสตร์ตั้งแต่สมัยเริ่มแรกจนถึงสมัยของเคนส์ ตลอดจนข้อขัดแย้งและข้อวิจารณ์ต่างๆ

108552 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบัน (Institutional Theories of Economics) 3(3-0)
การวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันต่างๆ โดยเน้นถึงข้อวิจารณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่สำคัญต่างๆ อาทิ เช่น กาลเบรธ แซมมวลสัน ไมร์ดัล ฟรีดแมน แอร์โรอายเรส วินทรับ คาลดอร์ และโคส เปรียบเทียบการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีของเศรษฐศาสตร์ สถาบันของสำนักเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่กับของเคนส์ และของนักเศรษฐศาสตร์สำนักเดิมในแนวใหม่ และอิทธิพลของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของนักเศรษฐศาสตร์สถาบันสมัยใหม่กับพฤติกรรมในเชิงเศรษฐกิจในประเทศที่กำลังพัฒนา

หมวดวิชาเศรษฐศาสตร์ขนส่งและสาธารณูปโภค (Transportation and Public Utilities Economics)
109521 เศรษฐศาสตร์ขนส่งขั้นสูง (Advanced Transportation Economics) 3(3-0)
วิเคราะห์ปัญหา และนโยบายของการขนส่งประเภทต่าง ๆ ทั้งทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อการกำหนดแผนงานและโครงการทางการขนส่ง การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าของโครงการ และการจัดสรรงบประมาณ หรือทรัพยากร และระบบการเงินในการแก้ไขสนับสนุน และพัฒนาการขนส่ง

109522 เศรษฐศาสตร์สาธารณูปโภคขั้นสูง (Advanced Public Utilities Economics) 3(3-0)
การใช้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์พัฒนาการของกิจการสาธารณูปโภค วิเคราะห์ปัญหาด้านเศรษฐกิจ การเมืองสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ปัญหาการจัดการ การลงทุน การวางแผนของสาธารณูปโภค โดยเน้นถึงสภาพในประเทศไทย

109523 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจขนส่งขั้นสูง (Advanced Traffic Management Economics) 3(3-0)
วิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบ และผลิตผลสำเร็จรูป ปัญหาอัตราค่าระวาง การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การขนส่ง การนำทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์การบริหารงานคลังสินค้า การควบคุมสินค้าคงเหลือและการเลือกใช้บริการขนส่ง

109524 เศรษฐศาสตร์ขนส่งระหว่างประเทศขั้นสูง(Advanced International Transportation Economics) 3(3-0)
วิเคราะห์ปัญหาและนโยบายการเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้โดยสารระหว่างประเทศ การดำเนินการขนส่งระหว่างประเทศทางอากาศและทางมหาสมุทร องค์การและสถาบันต่างๆ ที่ควบคุมการขนส่งระหว่างประเทศ ปัญหาและวิธีการแก้ไขการขนส่งระหว่างประเทศ

109525 การพัฒนาและการวางแผนการขนส่ง (Advanced Transport Development and Planning) 3(3-0)
การวิเคราะห์ปัญหา การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง การสร้างแบบจำลอง ในการคาดการณ์อุปสงค์ และอุปทานการขนส่ง กระบวนการวางแผน และพัฒนาการขนส่ง การพิจารณาเลือกโครงการ และการพัฒนานโยบายการขนส่ง

หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ เริ่มใช้กับนิสิตรุ่นปีการศึกษา 2548 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป