خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
บัณฑิตศึกษา
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai
บัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา (3)

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ MBE

Written by วันจันทร์, 28 พฤศจิกายน 2559 17:20
แผน ก (แบบ ก 2) (วิทยานิพนธ์)
           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

           แผน ข (การศึกษาค้นคว้าอิสระ)
           1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในทุกสาขา มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
           2. มีประสบการณ์ทำงานนับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ปี

           วิธีการสอบคัดเลือกและวิชาที่สอบ   โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
           วิชาที่สอบข้อเขียน  ประกอบด้วยหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค คณิตศาสตร์-สถิติ และภาษาอังกฤษ โดยรับผู้เข้าศึกษารุ่นละประมาณ 80-100 คน
           การสอบสัมภาษณ์  จะพิจารณาจากประสบการณ์ในการทำงาน ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความพร้อมในทางเศรษฐกิจและสัมคมของผู้สมัครเข้าศึกษา

           ระยะเวลาในการศึกษา
           2 ปีการศึกษา แบ่งการศึกษาออกเป็น  3  ภาคการศึกษาต่อปี

           ระยะเวลาเรียน
           ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. (สัปดาห์ละ 3-4 วัน) และ/หรือ วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น.

           ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
           การศึกษาตามหลักสูตรนี้ นิสิตจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร  2  ปี ประมาณ  260,000  บาท  ซึ่งรวมค่าตำราและเอกสารด้วย (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการประมาณการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งล่วงหน้า)

           หลักฐานการสมัคร
           1. ใบสมัคร 300 บาท และค่าสมัครสอบ 500 บาท
           2. สำเนาใบคะแนนการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรีที่แสดงคะแนนเฉลี่ยสะสม จำนวน 1 ฉบับ
           3. สำเนาปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
           4. หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
           5. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
           6. หนังสือรับรองคุณสมบัติ (ตามแบบฟอร์มซึ่งอยู่ในใบสมัคร)
           7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชือ-นามสกุล ไม่ตรงกับใบคะแนน)
           8. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

           จำนวนการรับนิสิต
           รุ่นละประมาณ 80-100 คน
           แผน ก ประมาณร้อยละ 20
           แผน ข ประมาณร้อยละ 80

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ MEcon

Written by วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2556 16:18

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (Economics)
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต , ศ.ม.
Master of Economics, M.Econ.
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก (2) มีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาเรียน ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมเป็น 38 หน่วยกิต ซึ่งประกอบด้วย

1. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 26 หน่วยกิต
  1.1 สัมมนา 2 หน่วยกิต
  1.2 วิชาเอกบังคับ 12 หน่วยกิต
2. วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
3. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต