خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن
รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา "กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์"
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา "กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์"

ประกาศภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง รับสมัครนิสิตขอรับทุนการศึกษา "กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์"

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา "กิจกรรมเด่นทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาเศรษฐศาสตร์" มีประสิทธิภาพและยุติธรรม ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอประกาศ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้