خرید ساکس دانلود فصل دوم ساخت ایران خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
ค้นคว้าอิสระ
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

ค้นคว้าอิสระ

Rate this item
(0 votes)
Posted by on กรกฎาคม 08, 2559
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 ลำดับที่   ปี พ.ศ.   ชื่อผลงาน   โดย 
     


ลำดับที่
ปี พ.ศ.
ชื่อผลงาน โดย
 2559
1
2559
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวจากสาเหตุดินทรุดตัวโดยใช้วัสดุ Expanded Polystyrene Foam (EPS): กรณีศึกษา สถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแก้ว 2 นายเฉลิมชัย จี้ต๊ะนันท์
 
 
   
2
2559
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ด้านการเงินในการลงทุนจากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณถนน 331 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธีรวีร์ เอกวรานิธิรมย์
 
 
   
3
2559
ความพึงพอใจของลูกค้าที มีต่อการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  นางสาวชามิพร เพชรแสง
 
4
   2559 การศึกษาความเป็นไปได้สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นางสาวสุคนธา บุญมั่น
 
5
   2559 การออมเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัยเกษียณ  นางบุญฑริก  วัฒนศัพท์
 
   2559 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงภาคเอกชนในประเทศไทย   นายณภัทร์  ใจเอื้อ
 2558
1
2558
จุฑาทิพย์  งามพริ้ง
2
2558
จุฑาทิพย์  จำปีรัตน์
3
2558
ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉัตรแพร  พูนเอียด
   
4
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของผู้บริโภคในสายทางพิเศษศรีรัช ชนันท์พร  วงศ์กำแหง
   
5
2558
พฤติกรรมผู้บริโภคเบียร์ที่ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ชนุดม  รอดการทุกข์
 
 
 
 
6
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ: กรณีศึกษาพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ชาลี  ณ ลำปาง
 
 
 
 
7
2558
การวิเคราะห์ต้นทุนการเปลี่ยนยี่ห้อ(ต้นทุน Switching Cost)ที่เกิดขึ้นกับผู้ย้ายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีคงสิทธิเลขหมายเดิม ชุตานันท์  คำแสง
 
 
 
 
8
2558
ศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ญาณภัทร  แสงชาติ
 
 
9
2558
การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการกองทัพอากาศ เรืออากาศเอกหญิง ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์
 
 
10
2558
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย ทองคำ  เทียมเทศแก้ว
 
 
11
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นครินทร์  เจียวสว่าง
 
 
12
2558
การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและส่วนแบ่งตลาดคงที่ ของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทย นวพร  ชื่นใจชน
 
 
13
2558
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ นาตยา  วิศวรุ่งเรืองกิจ
 
 
14
2558
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตยางพาราในพื้นที่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นารีรัตน์  บุญโชติ
 
 
15
2558
การศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อสิทธิสวัสดิการ ตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )  ในจังหวัดปทุมธานี นิตยา นิยมวัน
 
 
16
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ ในจังหวัดนครปฐม  นิรินทร  ศักดิเศรษฐ์
 
 
17
2558
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตทางการเกษตรต่อจํานวน รถกระบะ (หมดระยะเวลารับประกัน) ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการ มาตรฐานอีซูซุ ในเขตภาคใต้ของไทย เนตรชนก รัตนรินทร์
 
 
18
2558
การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผ่านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และค่าสถิติที่สำคัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง บุตรชยา  ราศรี
 
 
19
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร บุรินทร์ รัตนคช
 
 
20
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: กรณศีกษาธนาคารออมสิน ปัทมา  คูทอง
 
 
21
2558
ความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบต้าต่อการใช้บริการ โลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จำกัด ปิยดา  มานะศิลป์
 
 
22
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปิยะนุช  วิเชียรพันธุ์
 
 
23
2558
อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปุณรดา  ถาวรจิระอังกูร
 
 
24
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาธนาคารพาณชิย์บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปุณรดา  ถาวรจิระอังกูร
 
 
25
2558
การศึกษาความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา พงศ์พณิช  ศักดิ์รัตนอัมพร
 
 
26
2558
โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย พฤกษา  สร้อยหอม
 
 
27
2558
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้บริการรหัสคิวอาร์ทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ์
 
 
28
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศของนักลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย์ เมธาวุฒิ  จันตา
 
 
29
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รตวรรณ  สกุลทับ
 
 
30
2558
พฤติกรรมและความพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ รพีรัตน์  ราชเพ็ชร
 
 
31
2558
การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนใน กองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษมี  กรลิขิตไพศาล
 
 
32
2558
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วรพรรณ เร่งสมบูรณ์สุข
 
 
33
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการติดตั้งหลอดไฟประหยัด พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วรรษมน  สารชุม
 
 
 
 
34
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด วรัญจารี  นันท์สุรกิจ
 
 
 
 
35
2558
การศึกษาภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  วิลาวัณย์  ด้วงไพร
 
 
36
2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ  กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน วิไลพร  ทัดเทียม
 
 
37
2558
การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ศิริลักษณ์  โชคชี้ชัย
 
 
38
2558
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสินค้าผ่านเว็บไซด์ ของห้างเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศุภชัย   งามคุณนาม
 
 
39
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา สุภรักษ์  กาญจนกังวาฬกุล
 
 
40
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ สำนักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สุภัคนาง  ปัสนะจะโน
 
 
41
2558
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อรัญญา ขันนาค
 
 
42
2558
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัญชลี  จันทรวิโรจน์
 
 
 
 
43
2558
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อาศิรพจน์  พิมพาภรณ์
  44
  2558 พฤติกรรมผู้ใช้บริการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าใน เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และศูนย์การค้าชุมชน กุลยา  เกราะทอง
  45   2558 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีแบบ Pre-order บน Facebook กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดหาสินค้าจากประเทศจีนและการจัดหาสินค้าจากศูนย์การค้าแพลทินัมในประเทศไทย กรชไม  ชูส่งแสง
  46   2558 ปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย หลังควบกิจการกับบริษัทไมโครซอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฆรินทา  ญาณศิริ
  47   2558 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จตุพร อึ้งตระกลู
   
  48   2558 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในประเทศไทย จิรัฐติกานต์  หว่านชัยสิทธิ์
   
  49   2558 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของยอดขายประกันภัย รถยนต์: กรณีศึกษา บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จิราวัฒน์  ชะนะสินธุ์
   
  50   2558 พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ออมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ฉัตราภรณ์  เมฆรัตน์
   
  51   2558 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ฐิติพันธุ์ ตั้วสมพงษ์
   
  52   2558 ผลกระทบของอัตราการออมต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ณัฐวดี พรหมหิตาทร
   
  53   2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (Eco-Cars) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ธีรพงศ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
   
  54   2558 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษและวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี ศิรประภา ธงชัยสุริยา
   
  55    2558 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ในตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี น้ำฝน ตรันเจริญ
   
  56    2558 การศึกษาผลกระทบของนโยบายรถคันแรกที่มีต่อราคารถยนต์มือสอง เนตรวดี จำรูญ
   
  57    2558 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปิยวิทย์ สวัสดิ์เมธาวี
   
  58    2558 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ชุดประเภท สายไฟรถยนต์ในประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  พนิดา  ศรีสว่าง
   
  59    2558 การวิเคราะห์ทางการบินและเศรษฐกิจโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดชองการประปานครหลวง มงคล  แจ่มศิริยานนท์ 
   
  60    2558 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใชบัตรบีเฟิสต์สมาร์ท ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ฤทัยรัตน์ กลิ่นมาลัย
   
  61    2558 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการใหบ้ริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศ  กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์  วรรณวิมล ปีบกระโทก 
   
  62    2558 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  วรีณัฐ  โพธิสถาน
   
  63    2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน วิมลรัตน์  หิรัญรัตน์ 
   
  64    2558 การวัดประสิทธิภาพของการใช้ระบบชิปการ์ดเพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็ม : กรณีศึกษาธนาคาร A  วิไลพร ตั้งนิตยวงศ์ 
  
  65   2558 การสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยวิธีถดถอยโพรบิท วีระยา ทองเสือ
      
  66   2558 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  นายสมพร ศรีพงษ์สาร
      
  67   2558 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สรัญญา  เปล่งฉวี 
       
 68   2558 การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน กรณศีึกษา : กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    สุกัญญา  คุ้มแว่น
    
  69   2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานสลากออมสินพิเศษ สุจิตรา  พรไพบูลย์เสถียร 
   
  70   2558  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  สุทินีกรณ์  โภชากรณ์ 
   
  71    2558  พฤติกรรมในการปฏิบัติงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตสํานักงานใหญ่สีลมและศูนย์ฝึกอบรมพระราม 3  สุธิมนตร์ อัจฉริยะภากร
   
  72    2558 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรณศีกษา บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)  สุพัตรา  บัวชุลี 
   
  73    2558  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจกวดวิชา ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา  อติวัชร  กาญจนทิตต์ 
   
  74   2558  ปัจจัยที่มีผลต่อการนําเข้ารถยนต์นั่งของประเทศมาเลเซียจากประเทศไทย ภายหลังจากการลดภาษีศุลกากรภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน อนิญชิตา  เหลืองตรีชัย 
   
  75    2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันชีวิต: กรณีศึกษาลูกค้าธนาคารธนชาต ในเขตพื้นที่จังหวัปทุมธานี  อรุโณทัย  ยวงวิภักดิ์
   
  76    2558 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตําบลด่านศรีสุข อลิษา  พันขุนทด 

นา65งสาวพนิดา  ศรีสว่าง 
มงคล  แจ่มศิริยานนท์ 
66676869
Read 4530 times Last modified on วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561 14:28

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.