خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن خرید فالوور خرید vpn برای آیفون خرید فیلتر شکن برای موبایل
ค้นคว้าอิสระ
English (UK)Thai (ไทย)
logo-thai

ค้นคว้าอิสระ

Rate this item
(1 Vote)
Posted by on กรกฎาคม 08, 2559
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ลำดับที่
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน โดย
ปี พ.ศ. 2561
 
1 2561 บรรษัทภิบาลและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายศรุต ศรีวัฒนทรัพย์
2 2561 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้นสามัญกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นางสาวอิงกฤษ มาแก้ว
ปี พ.ศ. 2560
หมู่เรียน 512    
 1  2560 ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาหลักทรัพย์และอัตราส่วนทางการเงินกรณีศึกษา หมวดอุตสาหกรรมธนาคาร หมวดอุตสาหกรรมพาณิชย์และหมวดอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายกัมพล อยู่ถนอม
       
 2  2560 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจการแพทย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายจตุพล อร่ามอาภากุล
       
3  2560 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อชาเขียวพร้อมดื่มของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: การคาดการณ์การจัเก็บภาษีเครื่องดิ่มทีมีน้ำตาลเกินมาตรฐาน น.ส.จิรัชยา มีนาภา
       
4  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้เครื่อง ATM ของธนาคารอื่นโดยลูกค้าธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร นายชลณัฐ เกษมสิริโอฬาร
       
5  2560 ระดับความสาคัญของส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร น.ส.ชิดชนก โพธิราช
       
6  2560 กลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดของธุรกิจฟิตเนส: กรณีศึกษา บริษัท ดิเอ็กซ์เตอร์ฟิตเนต จำกัด นายญาณวรุตม์ หัตถกอง
       
7  2560 พฤติกรรมการใช้บริการคลินิกเสริมความงามของสุภาพสตรีในกรุงเทพมหานคร น.ส.ญาณิศา ศรีบุญวงษ์
       
8  2560 ผลของอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล น.ส.ณัฐธิดา ทองเสริม
       
9  2560 การปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราในสภาวะราคายางพาราตกต่าในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายณัติพล กัณหา
       
10  2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.ดารา เดชกุญชร
       
11  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สินเชื่อบุคคล (แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นายธีรเดช วิริยะ
       
12  2560 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกข้าวหอมมะลิแบบอินทรีย์ในจังหวัดสิงห์บุรี กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตข้าวอินทรีย์ลาแม่ลา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี นายธีรยุทธ์ นิลพัฒน์
       
13  2560 ผลของการทุ่มตลาดและการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อการนาเข้าของไทยจากเกาหลีใต้สาหรับเหล็กแผ่นรีดร้อนภายใต้ความตกลงการเปิดการค้าเสรีอาเซียน - เกาหลี (AKFTA) นายธีระเจตน์ เหลืองรุ่งทรัพย์
       
14  2560 การศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์นั่งขนาดกลางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร น.ส.นลินภัสร์ สุรหิรัญศรีกุล
       
15  2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อยอดขายสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด (ส่วนขายโครงการ) น.ส.นัดฎา จันทร์สมวงษ์
       
16  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุปูพื้นระหว่างพื้นหินขัดและพื้นหินแกรนิตในเขตกรุงเทพมหานคร นายนิสิต ยังประเสริฐ
       
17  2560 พฤติกรรมการซื้อรองเท้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร น.ส.เนตรนภา เอื้ออารีรัชต์
       
18  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น.ส.บุปผาพรรณ นันทกาญจน์
       
19  2560 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกน้าตาลทรายของไทยในตลาดอินโดนีเซีย น.ส.เพราพรรณ รักษาเงิน
       
20  2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนในระบบชลประทานแบบน้าหยดเพื่อการปลูกอ้อยในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายภวรัชญ์ ทับจันทร์
       
21  2560 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสติ๊กเกอร์ฟรีที่มีตราสินค้าบนแอปพลิเคชันไลน์ของผู้บรโภคในกรุงเทพมหานคร นายยงยศ นันทหน่อ
       
22  2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในการปลูกกล้วยหอมทองทดแทนการปลูกยางพารา ในจังหวัดพัทลุง น.ส.วาจิณี หนูสม
       
23  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ในเขตกรุงเทพมหานคร นายวิศรุต สงวนวงศ์
       
24  2560 การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนเลี้ยงกุ้งก้ามแดงในกรุงเทพมหานคร นายวีระวัตน์ เจียวชิระกุล
       
25  2560 การเปรียบเทียบความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการผลิตสำหรับุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยและประเทศเวียดนาม นายอิทธิพัทธ์ วงศ์รุ้งแก้ว
       
26  2560 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุนปรับปรุงอพาร์ทเม้นท์เพื่อเช่า นายสุพจน์ เชาว์ไว
       
27  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) น.ส.แสงแข เอกวงค์
       
28  2560 ปัจจัยที่มีผลผลิตต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) น.ส.อริยา บุญปาน
       
29  2560 ความสามารถในการทดแทนกันของกองทุนตลาดเงินต่อปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย น.ส.ทิพากร คำครุฑ
       
30  2560 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของผู้มีรายได้ประจำ กรณีศึกษาพนักงานธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) น.ส.ชญาน์ทิพย์ พรหมรักษ์
       
31  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฮ้าส์แบรนด์ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร น.ส.อมราวดี บุญมาก
       
32  2560 ปัจจัยที่มีผลตริการสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลขอลูกค้า บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในกรุงเทพมหานคร น.ส.กาญจนา พุฒลา
       
33  2560 ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดราคาหลักทรัพย์หมวดธุรกิจการแพทย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายพิชชากร ไชยเรืองศิริกุล 
       
34  2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการทำธุรกรรมทางการเงินที่มีสาขาของธนาคารพาณิชย์ของลูกค้าในกรุงเทพมหานคร น.ส.วราลักษณ์ โฉมศรี
หมู่เรียน 510     
35   2560 ผลกระทบของนโยบายทางการเงินที่มีต่อดัชนีราคาหมวดธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นายกรกฤษณ์  ชัยเพ็ชร
       
36   2560 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจฝากเงินกับธนาคารออมสิน น.ส.กฤติยาพร  พุ่มพันธ์
       
37   2560 การศึกษาและกำหนดกลยุทธ์การเพิ่มผลประกอบการของห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น.ส.กฤษณาพร กัลยาณมิตร
       
38   2560 พฤติกรรมการซื้อะปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื่อเครื่องดื่มเกลือแร่ของผู้บรโภคในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.จิตติมา  ช้างน้อย
       
39   2560 ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้ออะไหล่รถแทรกเตอร์ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ น.ส.จีรนันท์   เศรษฐฉัตรกุล
       
40   2560 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแมวสำเร็จรูปของผู้บริโภค น.ส.จุรีมาส  ตันชัยวิทยากุล
       
41   2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน กรณีศึกษา สหกรณ์ภาคการเกษตรในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม น.ส.จุฬาลักษณ์  ด้วงเงิน
       
42   2560 ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ในกรุงเทพมหานคร น.ส.ชามิพร  แย้มนวล
       
43   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารกล่องเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้บริการศูนญืออกกำลังกายในเขคพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นายฐิติกร  พิพัฒพงษ์กิจ
       
44   2560 ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพแรงงานของรัฐวิสาหกิจกลุ่ม A และ BA ตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) นายณรงค์พร  โชคดี
       
45   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกชำระเงินผ่านหน้าร้านเซเว่นอีเลฟเว่นของผู้บริโภค กรณีศึกษาของการสั่งซื้อสินค้าจาก 24 Catalog ในเขตสาธร น.ส.ณรรฐวรรณ  บุญกุลชัย
       
46   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ประจาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นายณัฐชนันท์  องค์ศิริมงคล
       
47   2560 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่มีผลต่อการยอมรับในโรงไฟฟ้าพระนครเหนือของชุมชน อ. บางกรวย จ.นนทบุรี น.ส.นวมน  ศิริวาริน
       
48   2560 การศึกษาต้นทุนและการประหยัดเวลาของการเดินทางโดยระบบรถไฟฟ้า MRT เปรียบเทียบกับรูปแบบการเดินทางประเภทอื่นๆ : กรณีศึกษาเส้นทางรถไฟฟ้าฉลองรัชธรรม นายปกรณ์  ปฐมนุพงศ์
       
49   2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตขวดพลาสติกย่อยสลายทางชีวภาพที่สังเคราะห์จากมันสำปะหลัง น.ส.ปิยะนุช กังวล
       
50   2560 การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและการวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มของโครงการการใช้กระป๋องปลอดสารบิสฟีนอลเอในการบรรจุนมสเตอริไลส์ น.ส.พนิตตา  ภาคบุบผา
       
51   2560 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจข้าวสารอนทีรย์บรรจุถุงโดยเกษตรกรผู้ผลิต น.ส.พรทิพย์  นิคม
       
52   2560 การประเมินผลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชนตามหลักเกณฑ์โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยเทศบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา น.ส.พรรณอร  เวหานาวิน
       
53   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เครื่องให้บริการทางการเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) ของธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.พลอยไพลิน  คุณาวัฒน์
       
54   2560 พฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออก น.ส.พัชริดา  ทองพูน
       
55   2560 การศึกษาความพร้อมของประชาชนต่อการยุติการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.พิมพ์ชนก นามสวาท
       
56   2560 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย น.ส.ภราพร ใจฉลาด
       
57   2560 มูลค่าความเสียหายจากการที่ลูกค้าสินเชื่อไม่มาใช้วงเงินที่ได้รับอนุมัติกับธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย น.ส.ภัควรินทร์  ธำรงค์วัฒนหิรัญ
       
58   2560 การศึกษาโครงสร้างตลาดและการเข้าออกตลาดของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศไทย น.ส.รัตน์กมล  การเจน
       
59   2560 ทัศนคติของนักลงทุนต่อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) น.ส.ศิริขวัญ  แย้มนิล
       
60   2560 บทบาทของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าเกษตรกร นายสดายุ  จันทน์เสนะ
       
61   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน Mobile Banking (MyMo) ของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร นายสิทธิพงษ์  วรธงไชย
       
62   2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาอัจฉริยะของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร นายอติชาต  ชูกำเนิด
       
63   2560 พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์ผ่านนายหน้าประกันวินาศภัยแบบบุคคล ในเขตกรุงเทพมหานคร น.ส.อุบลวรรณ  วิธีจงเจริญ
       
64   2560 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการใช้บริการรถลิมูซีนของผู้บริโภค นายปิติ  ขำดี 
ปี พ.ศ. 2559      
1
2559
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาท่อส่งก๊าซธรรมชาติทรุดตัวจากสาเหตุดินทรุดตัวโดยใช้วัสดุ Expanded Polystyrene Foam (EPS): กรณีศึกษา สถานีส่งก๊าซธรรมชาติกิ่งแก้ว 2 นายเฉลิมชัย จี้ต๊ะนันท์
 
 
   
2
2559
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ด้านการเงินในการลงทุนจากการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ บริเวณถนน 331 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธีรวีร์ เอกวรานิธิรมย์
 
 
   
3
2559
ความพึงพอใจของลูกค้าที มีต่อการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการมาตรฐานอีซูซุในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  นางสาวชามิพร เพชรแสง
 
     
4
   2559 การศึกษาความเป็นไปได้สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  นางสาวสุคนธา บุญมั่น
 
     
5
   2559 การออมเงินสะสมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อวัยเกษียณ  นางบุญฑริก  วัฒนศัพท์
 
     
   2559 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลงทุนโดยตรงภาคเอกชนในประเทศไทย   นายณภัทร์  ใจเอื้อ
ปี พ.ศ. 2558
   
1
2558
จุฑาทิพย์  งามพริ้ง
2
2558
จุฑาทิพย์  จำปีรัตน์
3
2558
ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉัตรแพร  พูนเอียด
   
4
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของผู้บริโภคในสายทางพิเศษศรีรัช ชนันท์พร  วงศ์กำแหง
   
5
2558
พฤติกรรมผู้บริโภคเบียร์ที่ร้านอาหารในกรุงเทพมหานคร ชนุดม  รอดการทุกข์
 
 
6
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในรูปแบบประกันชีวิตแบบบำนาญ: กรณีศึกษาพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ ชาลี  ณ ลำปาง
 
 
7
2558
การวิเคราะห์ต้นทุนการเปลี่ยนยี่ห้อ(ต้นทุน Switching Cost)ที่เกิดขึ้นกับผู้ย้ายเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กรณีคงสิทธิเลขหมายเดิม ชุตานันท์  คำแสง
 
 
8
2558
ศักยภาพในการแข่งขันธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ญาณภัทร  แสงชาติ
 
 
9
2558
การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการกองทัพอากาศ เรืออากาศเอกหญิง ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์
 
 
10
2558
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขันการส่งออกยางแท่งของประเทศไทย ทองคำ  เทียมเทศแก้ว
 
 
11
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นครินทร์  เจียวสว่าง
 
 
12
2558
การศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบและส่วนแบ่งตลาดคงที่ ของผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานของไทย นวพร  ชื่นใจชน
 
 
13
2558
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษา บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ นาตยา  วิศวรุ่งเรืองกิจ
 
 
14
2558
 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตยางพาราในพื้นที่ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นารีรัตน์  บุญโชติ
 
 
15
2558
การศึกษาความพึงพอใจและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการด้านสินเชื่อสิทธิสวัสดิการ ตามข้อตกลงระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับธนาคารกรุงไทย จำกัด ( มหาชน )  ในจังหวัดปทุมธานี นิตยา นิยมวัน
 
 
16
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ ในจังหวัดนครปฐม  นิรินทร  ศักดิเศรษฐ์
 
 
17
2558
การศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงราคาผลผลิตทางการเกษตรต่อจํานวน รถกระบะ (หมดระยะเวลารับประกัน) ที่เข้ารับบริการในศูนย์บริการ มาตรฐานอีซูซุ ในเขตภาคใต้ของไทย เนตรชนก รัตนรินทร์
 
 
18
2558
การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานผ่านการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และค่าสถิติที่สำคัญของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง บุตรชยา  ราศรี
 
 
19
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร บุรินทร์ รัตนคช
 
 
20
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารออมสิน: กรณศีกษาธนาคารออมสิน ปัทมา  คูทอง
 
 
21
2558
ความพึงพอใจของพนักงานสยามคูโบต้าต่อการใช้บริการ โลจิสติกส์ของ บริษทั โอ.ซี.เอส.เอ็กซ์เปรส จำกัด ปิยดา  มานะศิลป์
 
 
22
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับลูกค้านิติบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปิยะนุช  วิเชียรพันธุ์
 
 
23
2558
อิทธิพลกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ แบบสมาร์ทโฟนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปุณรดา  ถาวรจิระอังกูร
 
 
24
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดสาขาธนาคารพาณชิย์บริเวณถนนเทพประสิทธิ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ปุณรดา  ถาวรจิระอังกูร
 
 
25
2558
การศึกษาความสามารถในการแข่งขันในการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยไปประเทศสหรัฐอเมริกา พงศ์พณิช  ศักดิ์รัตนอัมพร
 
 
26
2558
โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์ของบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกในประเทศไทย พฤกษา  สร้อยหอม
 
 
27
2558
พฤติกรรมและความเชื่อมั่นในการใช้บริการรหัสคิวอาร์ทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พิมพ์นริญต์ เอกสุภักดิ์
 
 
28
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศของนักลงทุนในธนาคารไทยพาณิชย์ เมธาวุฒิ  จันตา
 
 
29
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการปลูกพุทธรักษาแคระ ในเชิงพาณิชย์ของเกษตรกร อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี รตวรรณ  สกุลทับ
 
 
30
2558
พฤติกรรมและความพอใจในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเขตตะวันออกเฉียงเหนือ รพีรัตน์  ราชเพ็ชร
 
 
31
2558
การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนใน กองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษมี  กรลิขิตไพศาล
 
 
32
2558
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร วรพรรณ เร่งสมบูรณ์สุข
 
 
33
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการติดตั้งหลอดไฟประหยัด พลังงานแบบ LED ในอาคารสํานักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วรรษมน  สารชุม
 
 
34
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของนักลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด วรัญจารี  นันท์สุรกิจ
 
 
35
2558
การศึกษาภาวะหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  วิลาวัณย์  ด้วงไพร
 
 
36
2558
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ  กรณีศึกษาธนาคารออมสิน สาขาสํานักพหลโยธิน วิไลพร  ทัดเทียม
 
 
37
2558
การวิเคราะห์ความสามารถในการส่งออกปลาทูน่ากระป๋องของประเทศไทย ไปประเทศสหรัฐอเมริกา ศิริลักษณ์  โชคชี้ชัย
 
 
38
2558
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกสินค้าผ่านเว็บไซด์ ของห้างเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ศุภชัย   งามคุณนาม
 
 
39
2558
การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหน่วยให้บริการแลกเปลี่ยน เงินตราต่างประเทศของธนาคารออมสิน ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา สุภรักษ์  กาญจนกังวาฬกุล
 
 
40
2558
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) กับ สำนักงานเขตปทุมธานี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สุภัคนาง  ปัสนะจะโน
 
 
41
2558
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคและอุปสงค์ของผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อรัญญา ขันนาค
 
 
42
2558
ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนของไทยเปรียบเทียบกับประเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อัญชลี  จันทรวิโรจน์
 
 
43
2558
การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดําเนินงานของ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประปานครหลวง กับกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) อาศิรพจน์  พิมพาภรณ์
  44   2558 พฤติกรรมผู้ใช้บริการและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการศูนย์การค้าใน เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และศูนย์การค้าชุมชน กุลยา  เกราะทอง
  45   2558 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจจำหน่ายเสื้อผ้าสตรีแบบ Pre-order บน Facebook กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการจัดหาสินค้าจากประเทศจีนและการจัดหาสินค้าจากศูนย์การค้าแพลทินัมในประเทศไทย กรชไม  ชูส่งแสง
  46   2558 ปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อโนเกีย หลังควบกิจการกับบริษัทไมโครซอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ฆรินทา  ญาณศิริ
  47   2558 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จตุพร อึ้งตระกลู
   
  48   2558 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในประเทศไทย จิรัฐติกานต์  หว่านชัยสิทธิ์
   
  49   2558 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อความสำเร็จของยอดขายประกันภัย รถยนต์: กรณีศึกษา บมจ.ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จิราวัฒน์  ชะนะสินธุ์
   
  50   2558 พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อผู้ออมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ฉัตราภรณ์  เมฆรัตน์
   
  51   2558 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ฐิติพันธุ์ ตั้วสมพงษ์
   
  52   2558 ผลกระทบของอัตราการออมต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศไทย ณัฐวดี พรหมหิตาทร
   
  53   2558 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ (Eco-Cars) ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ธีรพงศ์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
   
  54   2558 การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตข้าวระหว่างวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมวิธีการผลิตแบบปลอดสารพิษและวิธีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดราชบุรี ศิรประภา ธงชัยสุริยา
   
  55    2558 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจคลินิกเวชกรรม ในตำบลกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี น้ำฝน ตรันเจริญ
   
  56    2558 การศึกษาผลกระทบของนโยบายรถคันแรกที่มีต่อราคารถยนต์มือสอง เนตรวดี จำรูญ
   
  57    2558 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในโครงการวางท่อส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก ปิยวิทย์ สวัสดิ์เมธาวี
   
  58    2558 การศึกษาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ชุดประเภท สายไฟรถยนต์ในประเทศไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC)  พนิดา  ศรีสว่าง
   
  59    2558 การวิเคราะห์ทางการบินและเศรษฐกิจโครงการลงทุนผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดชองการประปานครหลวง มงคล  แจ่มศิริยานนท์ 
   
  60    2558 ความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้าที่มีผลต่อการใชบัตรบีเฟิสต์สมาร์ท ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตจงัหวดัเพชรบุรี ฤทัยรัตน์ กลิ่นมาลัย
   
  61    2558 การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อการใหบ้ริการสายการบินต้นทุนต่ำเส้นทางภายในประเทศ  กรณีศึกษาสายการบินนกแอร์  วรรณวิมล ปีบกระโทก 
   
  62    2558 การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  วรีณัฐ  โพธิสถาน
   
  63    2558 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บัตรเดบิตธนาคารออมสินสํานักพหลโยธิน วิมลรัตน์  หิรัญรัตน์ 
   
  64    2558 การวัดประสิทธิภาพของการใช้ระบบชิปการ์ดเพื่อป้องกันปัญหาการโจรกรรมข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็ม : กรณีศึกษาธนาคาร A  วิไลพร ตั้งนิตยวงศ์ 
  
  65   2558 การสร้างแบบจำลองเพื่อพยากรณ์ความล้มเหลวทางการเงินโดยวิธีถดถอยโพรบิท วีระยา ทองเสือ
      
  66   2558 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการถือบัตรเครดิตธนาคารพาณิชย์ ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  นายสมพร ศรีพงษ์สาร
      
  67   2558 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สรัญญา  เปล่งฉวี 
       
 68   2558 การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน กรณศีึกษา : กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    สุกัญญา  คุ้มแว่น
    
  69   2558 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานสลากออมสินพิเศษ สุจิตรา  พรไพบูลย์เสถียร 
   
  70   2558  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามของผู้ใช้บริการกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  สุทินีกรณ์  โภชากรณ์ 

นา65งสาวพนิดา  ศรีสว่าง 
มงคล  แจ่มศิริยานนท์ 
66676869
Read 6284 times Last modified on วันพุธ, 01 สิงหาคม 2561 14:18

Latest from Super User

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.